ၦဖျိၩ့လုၫလါ ဆၧအီၪဎုၬမုၬ (၃)

ၦဖျိၩ့ဆၧအီၪဎုၬမုၬ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့နီၪ ခဲးစူၪ မွဲဘၪပၫဆ့လီၫႉ မ့ၩထီၩ့ႇ ၥၭကျုၩၥၪႇ ဆံၫဖိၭႇ မ့ၩ (၇)ဒူၪႇ ဖီၫ၀°ႇ ထံၫ ကရူၪႇ အလွ့ကိၭမံၩ့ လူၪလဖၪဒဲ နိၪ၀ၬကဘီၩ့နီၪ ပကဘၪစူၭကီၪ့ထံၭလၩ့လၧ တဲၪလဲၪ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ တဲၪလဲၪယီၩ ကဘၪအီၪက့ၪထၬလၧ တလၭမူၭမုၪခွၫအမ့ၬယၫနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ၥၭၡါထၧၫ့မၫ၀ၩလၧ အီၪၥၭမၧၫ့နံၫဂၩလူၬ (၃) ဖုၪ့နီၪကဘၪခဲးအ့ၪတလၭမူၭမုၪခွၫယီၩ အစူၪနီၪလီၫႉ လၧတဲၪလဲၪဖၧၩ့ ထံၭလၩ့ထၬဆၧပိၭဆၧလၫ့လဖၪနီၪ ကဘၪအၪ့န့ဝ့ၫကဆံၭကဆံၭဖိၪဂီၩ့ ကဘၪထံၭလၩ့ဝ့ၫလၧ တလၭမူၭမုၪခွၫ အစူၪယၪၥၭဖၧၩ့လီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ၥၭၡါလဖၪယီၩ ကဘၪဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩအ့ၪ တလၭမူၭမုၪခွၫနံၫဂၩယီၩ အီၪဎုၬအဲၪကွံၩဘၪလိၬၥၭထီးအၥံၫအၡါဆံၭႇ ကဲၪဒိၪကဲၪၡါ အထံၫအဖျဲ အီၪအၪဒၪဝ့ၫဆံၭႇ အဖိၪအဒံၪအီၪဒၪဝ့ၫဒဲ မၩဆၧဖံၭဆၧမၩ ဘၪထၪ့ဘၪလၩ့ဒၪဝ့ၫဆံၭ ဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩဝ့ၫကထုၪ့ဎး တလၭမူၭမုၪခွၫနံၫဂၩယီၩ ကဘၪခဲးအ့ၪဝ့ၫ အစူၪဒံၩ့လၧ အလွ့လၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪ လူၪလဖၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪ ပကိၭဝ့ၫလၧ ခဲးစူၪနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ တလၭမူၭမုၪခွၫနံၫဂၩယီၩ လၧတဲၪလဲၪကဘံၪအ့ဖၧၩ့ စူၭကီၪ့ထံၭလၩ့ထၬ မ့ၩၥံၪ ၥၧၫ့ၥံၪလဖၪနီၪ ကဘၪဖ့ၪဆွ့ၪအ့ၪလိၬၥၭ (၃) ဘျၩ့နီၪလီၫႉ ထီးနီၪ ဂဲၫဘုၭလၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫအၥၫ့ တဲၫ့လဲၪဖၧၩ့ မ့ၩၥံၪၥၧၫ့ၥံၪလဖၪနီၪ လိၬဖၫ့မုၪ(၃) ဂၩ လိၬဖၫ့ခွၫ (၃) ဂၩယီၩ ကဘၪအၪ့ဂိၫ့လိၬအၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ အၪ့ဂု၀့ၫ ဂီၩ့အမ့ၬယၫလဂၩနီၪ ကဘၪဎွ့ၪမ့ၩလၧ အထံၩၥိၭလဖၪအဖၩ့ခိၪလီၫႉ ဆၧအီၪဎုၭဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့ယီၩဂီၩ့အခၫ ဆၧအီၪဎုၭၥၫ့ထၧၫ့မၫဝၩနံၫဂၩယီၩ ကဘၪဆုးအီၪလၧ တလၭမူၬမုၪအမိဖါအဂံၪ့ အၡၩထုၬ (၃) ၥၫ့နီၪလီၫႉ ဆၧအီၪဎုၬၥၫ့ ထၧၫ့မၫဝၩ အမံၫလးနီၪ ၥၭၡါထၧၫ့မၫ၀ၩလၧ အီၪၥၭမၧၫ့နံၫဂၩလူၬကဖုၪ့နီၪ ကဘၪလ့ၩဖိၬလိၬအ့ၪဝ့ၫဂီၩ့ ကဘၪမံၫဘၪဒၩ့ဝ့ၫ ကဖျၬနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ အဆၧအီၪဎုၬမုၬ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့နီၪ မၩလၩ့မၩဖၩ့ၡီၩ့ယုၩယါဝ့ၫလၧ လၩထဲၫ့ခူၭဒိၪတၭ လၩထဲၫ့ခူၭဖိၪနီၪ မွဲလမၩဘၪဝ့ၫဒဲ ဎဲၫ့ယုၩယါဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪ ဘၪဎဲၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪ လၩထဲၫ့ခူၭဖိၪနီၪ မွဲ ဆၧလၧဂ့ၩလဘၪဘၪဆၧဖိၪဆၧဎါ လဖၪ ဂၭဂီမုၬလၩလၧ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ မွဲဝ့ၫ လၩ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

10 + 1 =