ၦဖျိၩ့လုၫလါ ဆၧအီၪဎုၬမုၬ (၂)

ထီးဆၧအီၪဎုၬမုနံၩနီၪ တဝၫ့ခိၪနါၥၭၡါလဖၪဒိၪထၪ့ကျိၪ အူၪထၪ့ခွ့ၩ လၧဆၧၥၭအွံၪမုၬလၩအဖၧၩ့ ကဘၪလ့ၩၥိၪ့ တလၭမုၬခွၫလၧ တလၭမူၭမုၪအဂံၪ့လီၫႉ

လ့ၩထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ တလၭမူၭမုၪ အဂၪ့ထိၭနၪနီၪအခၫ ၥၭၡါလဂၩ ကဘၪၡီၪ့လၩ့စိၩတလၭမူၭခွၫနီၪလၧ ထံၫဂီၩ့  တလၭမူၭမုၪနီၪ ကဘၪၥိၭကီၩ့ထၪ့ထဲၩ့ တလၭမူၭခွၫ ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭအၥၫ့လီၫႉ

Add new comment

2 + 9 =