ၦဖျိၩ့လုၫလါ ဆၧအီၪဎုၬမုၬ (၁)

ၦဖျိၩ့လုၫလါဆၧအီၪဎုၬမုၬယီၩ အလးအကျဲၩ့လမီၪ့ဎီၩ့ဘၪ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩလၧမီၪ့ဎီၩ့ဘၪအကၠီၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩလဖၪ အဆၧအီၪဎုၬဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့ဆ့ မွဲလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလီၫႉ

ၦဖျိၩ့ဆၨၩလဖၪ လုၫလါအီၪဝဲၩနီၪ မိဖါလၧ ဖိၪမုၪအီၪလဖၪနီၪ ဖိၪမုၪအၥၭအီၪဘဲၫ (၁၃)  နံၪ့စွါဘဲဖိၪမုၪယီၩ ကထၪ့အီၪဎုၬအဂး အၪ့လုထၬအ့ၪဝ့ၫ ထိၬမိဎွါကဒုၩနီၪလီၫႉ

ထိၭယီၩနီၪ မွဲ ဆၧအီၪဎုၬအဂးထိၭ နီၪလီၫႉ 

Add new comment

5 + 1 =