ၦဖျိၩ့မၫတုရၫမုနံၩ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ လၩ အီဂ့ၭ (၁၂) ၥၫ့နီၪ ဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪ ၥ့ၪယၪထၬအၥိၭ မွဲၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪအဂး မၫတုရၫမုနံၩနီၪလီၫႉ

မုနံၩယီၩ လၧနံၪ့ (၁၉၅၀)အိၩ ၦထံၫထၪကျိၩ့ခးဆါဖိၪ ၦဖျိၩ့မၫတုရၫလဂၩမွဲဝ့ၫ စီၩဘၭအူၩကၠံၩ ဘၪဖ့ၪလၫ့ခွံၬလၩ့အၥၭ ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫလၧဆၨၩဆၬအဂး အဝ့ၫ ဘၪထိးၥံၫအၥၭမုနံၩ မွဲမွဲဆ့နီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ယမိလီၩနၪ့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪနၥံၪ ဆၧမၫလူၬ (၄) မံၩ့လၧ မၫတုရၫစီၩဘၭအူၩကၠံၩအီၪက့ၪထး အဆိၪထုၬလထုၪ့နီၪ

(၁)  ဆၧချဲၩ့ ခွံၬလၩ့စူၪဝဲၩ့နီၪ ချဲၩ့ဘၪလါလါလဂ့ၩႉ,(၂)  ၦဖျိၩ့အစူၪဝဲၩ ကဘၪအီၪဒၪလၧ ၦဖျိၩ့အစူၪဖၧၩ့လီၫႉ, (၃)  ၦဖျိၩ့အဆၧဘိၪ့နီၪ ၦဖျိၩ့ကဘၪဎိၭဒီၪ့တဲၩ့ဝဲၩ့ဒၪဝ့ၫလီၫႉ,(၄)  ဆၧအီၪက့ၪဂုးခၧၫ့ၦဖျိၩ့ထံၫခး ကဘၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫလီၫႉ

လကၭဒံၭဘၪ ယမိဆုးထဲၩ့အဲၪဒိၭလီၩအ့ၪဘၪနၥံၪ ခးခိၪစီၩဘၭအူၩကၠံၩ လီၩ့့ထၬၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭ ဆၧချဲၩ့ဖျီၩ့နီၪ

ပကဘၪလီၩ့ဎွါထၪ့ ပဆၧဂဲးဆံၭဘၭဆံၭလဖၪဂီၩ့ ပကဘၪမၩဂ့ၩထၪ့ထဲၩ့လီၫႉ

လခဲၫကထုၪ့နီၪ

ပဒူၭထၪ့ဆၧဂီၩ့ ပၥံၫနီၪ ဂ့ၩဒိၪနါန့ဒံၭ ပအီၪၥၭမၧၫ့ဂီၩ့ ပဘၪကဲၪၦၡၩအဎီးဒံၭနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ပလီၩ့လၧ ဖျိၩ့မၫတုရၫမုနံၩအခၫ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪအဂး ၦလၧဖ့ၪလၫ့လၩ့ထၬအၥၭ ဖျိၩ့မၫတုရၫလဖၪ မအီၪဝ့ၫဒၪ ဎွ့ဂၩလဲၪနီၪ ဆၧအၪ့စၪ့အီၪယံၩယါလီၫႉ

ဘဲၫနီၪအၥိၭ ၦလၧဘၪအၪ့န့ထၬမူၩဒၩလၧ ခ့ၫအၪ့ယူၫ ၦဖျိၩ့ဆၨၩခရၧၫ့ဆၧမၩလးမိထုၪ့ ထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့မူၩဒၩလး ပဒိၪစီၩတီၩနံၩ လီၩထၬဝ့ၫဒၪ ၦဖျိၩ့ဆၨၩအဂး ၦလၧဘၪဖ့ၪလၫ့လၩ့ခွံၬအၥၭလဖၪ အစွၪနီၪ အ့ၪပဆုးထၪ့ကဂၩဘၪကဂၩစွါဘဲၫ ခီၫလၧ စီၩဘၭအူၩကၠံၩအီၪဖျဲၪအလး ထံၫထၪကျိၩ့လးဝၩ့ ဘဲၩကယဲၭတဝၫ့နီၪ  ထီၩ့စိၩလၧ ခ့ၫအၪ့ယူၫၦဖျိၩ့ဆၨၩခရၧၫ့လးမိထုၪ့အလး လကၭဘၪအကၠီၩ့ လီၩ့ထၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ   

 မွဲဆၧဘဲၫနီၪ လၩ အီဂ့ၭ (၁၂) ၥၫမုနံၩယီၩ ဆၨၩဆၬအဂး ၦလၧဖ့ၪလၫ့လၩ့ထၬအၥၭ ၦဖျိၩ့မၫတုရၫလဖၪ ထီးအလူၬအဂး  ့အီၪက့ၪထၬဝ့ၫဒၪလၧ ၦဖျိၩ့မၫတုရၫလဖၪ အဆၧနၪ့ထၪ့မုနံၩႇ ဖျိၩ့မၫတုရၫမုနံၩနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ နံၪ့ ၂၀၂၂နံၪ့ လၩ့ အီဂ့ၭ (၁၂) ယီၩ ၦဖျိၩ့မၫတုရၫမုနံၩအီၪထၪ့ဝ့ၫ (၇၂) ဘျၩ့ယူၭအကၠီၩ့ဒဲ ဆၨၩဆၬအဂး ဖ့ၪလၫ့လၩ့အၥၭ ဖျိၩ့မၫတုရၫလဖၪထီးအလူၬ မွဲပနၪ့ထၪ့ယူၭယၪ့ပၭကၩဘၪလၧ ဆၧအဲၪကွံၩဎိၩဒိၪအဖၧၩ ့ကိၭဂၩဒ့ၭလါဆံၭႉ

Add new comment

19 + 1 =