ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့့ဆ့ၭ (၅)

ဆၧချဲၩ့ဖျိၪ့ ကံၭ လူထီးလူၬ

ဘၪကွ့ၭန့ၫ ကဲၪ့ကူၭ (-ၭ)

ကဲၪ့ထၪ့ (-ၬ)  အလူလအီၪနီၪ

ကွ့ၭဆၧၥ့ၪယၫအီၭႉ

Add new comment

4 + 2 =