ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့့ဆ့ၭ (၃)

 

ကၪ့ၡၧၫဆၧချဲၩ့ကွ့ၭအခၫ

ကဲၪ့ဆံၭငၭၥံၪ (-ၪ့)  ကဘၪပၫႉ

ကၪ့အလူထီးလူၬကွ့ၭဒံၭႇ မွဲန့လၧကဲၪ့ဆံၭႉ

ကၪ့ၡၧၫ့ -  ြသတပစိတ်

Add new comment

7 + 6 =