ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့့ဆ့ၭ (၂)

ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ ၦဖျိၩ့မိထံၭအလံၬခဒိၭလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ ဆၧၥီၪ့လိၪလံၬဖျိၩ့ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့အဖၧၩ့ ယမိဆုထဲၩ့အဲၪဒိၭၥီၪ့လိၪဘၪနၥံၪ ကၭ  အလူစဲၪ့ထၪ့လဖၪ ဘၪခဒိၭဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪ

ကၭ အလူနကွ့ၭထီလူၬ မဲွန့လၧ ကဲၪကူၭ (ၭ   )  

ကဲၪ့ထၪ့ (-ၬ    ) အလူလဒၪဘၪ  

ပကဘၪၥ့ၪယၫႉ

Add new comment

1 + 6 =