ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့့ဆ့ၭ (၁၄)

ကွဲၪလၩ့ႇ ကွဲၪဖျါႇ ဒဲ လၩ့ကွဲၪႇ

ကွဲၪဖျါဆၧမၪ ကွ့ၭအခၫ

ကွ့ၭလၧ ကဲၪ့ပ့ၫ (-ၪ)  လဘၪမၪႉ

ကွဲၪအလူ ကဲၪ့လၩ့ (-ၫ)  လဒၪႇ

ထီးန့ထၬ ဆိၩကၠၪႉ

ကွဲၪဖျါ - ဖြေလွှတ်သည်၊၊

ကွဲၪလၩ့ - ဖြေလိုက်သည်၊၊

ကွဲၪဖျါဆၧမၪ - အပြစ်လွှတ်သည်၊ ခွင့်လွှတ်သည်၊၊

Add new comment

11 + 2 =