ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့့ဆ့ၭ (၁)

ကၪအလူလဖၪအ့ၪကွ့ၭ ကဲၪ့ဆံၭ -ၪ   ၥၭနၪ့အ့ၬႉ

ကဲၪ့လၩ့ -ၫ    အလူလအီၪဘၪ ထီးနဲၪ့ထၬကိၭဂၩႉ

Add new comment

1 + 0 =