ၦဖျိၩ့မိထံၭ အလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ (၆)

က့ၪ အလူလၧ ၦဖျိၩ့ကိၭ

ကဲၪ့ပ့ၫ (-ၪ)  ကဘၪပၫကိၭဆိၭႉ

အ့ၪနကွ့ၭကဲၪ့လၫ့ (-ၫ) အခၫ

လံၬခဒိၭဘၪမၪႉ

Add new comment

5 + 11 =