ၦဖျိၩ့မိထံၭအလံၬခဒိၭ လၩ့ထံၭလၩ့ဆံၭ (၄)

ဆၧချဲၩ့ ကံၪ အ့ၪကွ့ၭအခၫ 

ကဲၪ့ပ့ၫ ကဘၪပၪႇ

ကံၪအလူ အ့ၪနကွ့ၭတၭ

ကဲၪ့လၩ့လအီၪ ထီးန့ထၬႉ

Add new comment

2 + 1 =