ၦဖျိၩ့မိထံၭအလံၬခဒိၭ လၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ (၃၉)

ထံၪ

ထံၪဎးဘီၩ့ဎး ႇ ကထံၪကျၩ

ကထံၪ နံၫထံၪ ႇ ဆံၫဆဲထံၪႉ

အၥၭအ့ၪထံၪ ႇ ထံၪလဖၪ

အ့ၪဘၪကွ့ၭအလးအီၪထၪ့

ကဲၪ့ပ့ၫ (-ၪ)  လၥၭနၪ့ ႉ

ထံၪ - အချက်အလက်၊ ကြည်လင်သည်။

ထံၪဎးဘီၩ့ဎး - အစဉ်အမြဲ၊ အစဉ်တစိုက်။

အၥၭထံၪ - စိတ်နန့်သည်၊ သတိကောင်းသည်။

 

Add new comment

14 + 5 =