ၦဖျိၩ့ဒဲ ဆၧတဲၩ့ဝဲၩၥၭ

ၦဖျိၩ့ကဒီၪ့ယီၩနီၪ အလးအီၪလၧ ပကဘၪတဲၩ့ပၥၭလၧ ဆၧထီးလူၬအဖၧၩ့လီၫႉ

ကနံၩယီၩ ပအၪ့မ့ၩဂီၩ့လါနၫ့ဂ့ၩ ဘဲၫၥိၭ ကမုဆဲၪ့နံၩ ပကအၪ့ဘၪဒံၭမ့ၩအဂးပကဘၪတဲၩ့ဝဲၩ့ပၥၭလီၫႉ

ကနံၩယီၩ ပမၧၫ့ ပဂဲၩနၧၩ့လါနၫ့ ကမုဆဲၫ့နံၩအဂး ပကဘၪ တဲၩဝဲၩပၥၭနီၪလီၫႉ

ဆၧလၧကဂဲၫလၧယၫနီၪ မွဲပလၥ့ၪယၫထၬဝဲၩ့နးမံၩ့တၭ ပတဲၩ့ဝဲၩ့ထၬပၥၭနီၪဘိၭ ဘၪမၪအ့ၬ ဒဲ တဲၩဝဲၩနၥံၪအၥၭလၧ ၦဖျိၩထၧၫ့ဆၨၩယၫအဂးဆံၭႉ

ပထံၫပခး မုဆၫကနံၩယီၩ ဆၧမၩအၥၭအီၪအၪမံၩ့လီၫႉ ဆၧမၩအၥၭယီၩ မွဲပၧၩအဒုၭၥ့ၪယၫပၧၩ ဘဲၫယကတဲၩဝဲၩပၥၭအၥိၭလီၫႉ

ဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့အၥၭယီၩ ပဒိၭပၥၭအ့ၪလၥ့ၪဘၪ ကကဲၪထၪ့ဆၧကၪဆၧဂဲၩလီၫႉ

မွဲဆၧဘနီၭအကၠီၩ့ ၦဖျိၩ့ဖိၪ ထီးလူၬၥံၪဧ့ ကနံၩယီၩ ပကဆီၪ့မီၪ့ထၪ့ထဲၩ့ ပကယိပနဲၩဝၬဝၬတၭ ဆၧအမၩအၥၭလဖၪ ပမၩန့ဆၧမၩလိၪဂီၩ့ တဲၩဝဲၩပၥၭဘဲၫပဆၨၩယီၩကမၧၫ့အဂးလါဆံၭႉ

Add new comment

8 + 4 =