ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪအီၪအလးအကျဲၩ့လဖၪ

ကဲ ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪဧ့ႇ ၦဖျိၩ့ဆၨၩယီၩ မအီၪဎွ့ဆၨၩလဲၪ ဂီၩ့နီၪ ပအီၪကၠၭအလးခလဲၪႉႉႉ

မွဲယူၭ ၂၀၁၇နံၪ့ လၩ မ့ၫ ၃ ၥၫ့ ဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့ ဝံးဖၫအၫ့နီၪ လၧဆၧမၩဖျီၪ့ထၪ့ထဲၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၬအမံၩ့လၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭလဖၪ ဆၧဒၪလၩ့ဎိၭနီၪ မွဲၦဖျိၩ့ဆၨၩအီၪဝ့ၫ (၇) ဆၨၩဒဲ လကၭဒံၭဘၪ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၬလဖၪၥံၪယီၩအမံၩ့ ပကဘၪကိၭၥိၩ့ထၪ့ဝ့ၫလဖၪ အီၪက့ၪထၪ့ဆၧဂုးခၧၫ့အၥိၭ ဘဲၫယီၩ ယမိအၪ့နၩ့လီၩဖ့ၪနဲၪဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ ၦဖျိၩ့ဆၨၩ (၇) ဆၨၩယီၩ အမံၩ့ဒဲ အီၪအလးအကျဲၩ့ လဖၪၥံၪနီၪလီၫႉ အဆိၪထုၬ ၦဖျိၩ့ဆၨၩကဆၨၩနီၪ မွဲ

 (၁) ဖျိၩ့ၡၩ့ ႇ ကဲ ၦထၧၫ့ဝဲဖျိၩ့ဆၨၩ ဖျိၩ့ၡၩ့ၥံၪနီၪ ဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪၥ့ၪယၫထၬအၥိၭ အဝ့ၫၥံၪအီၪလၧ တန့ၩၥၫရံၫဘံၩ ႇတီၫငူၫခးရ့ၫမုထၪ့ကကဲၩ့ခီၫ ၥထိၫ့ ကၠဲၬခမံၫႇ ၥၫ့တီၫ ႇ ပၠ့ၫ ႇပခိၩခးဒီၪ့လးဝၩ့ဖၭဒိၪ ႇဝံးတခိၩ့ႇ  ပၥံၫ့ ႇ ဟ့ၩၥတၭ ႇ မၠီၩ့မၠၭ ႇ မအူၪပ့ၫ မွဲဝ့ၫလၧ ထံၫထၪကျိၩ့ခးဒီၪ့လးဝၩ့ဖၭဒိၪဖၧၩ့ ႇဒဲ လၧဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့ဖၧၩ့မွဲဝ့ၫ ဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့ ႇ ကီၭကရံၭ ႇဒီၩနၭခိၪလီၩ့ ႇ လဲၩ့ဘွဲ ႇ ဖၫပိၫဝံးဒီၪ့မွဲဝ့ၫ ၥၫ့လွ့ၫဘံၩလးကျဲၩ့လဖၪ ၥဲၫ့ခး ႇ မဲနၫ့ဘံၩ ဇ့ၩမဲၫမုထၪ့ကကဲၩ့ခီၫ ရခဲၫ့ခးဒီၪ့အလးခဲၫ့ဒဲ အီၪပျံၩပျၩလၩ့ ထံၫဂူၫဂၩ ခးဂူၫဂၩ အၪမၬနီၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ- ခးအမ့ၫရံကၭႇခးအီၭစတ့ၩလျၥံၪနီၪလီၫႉ

(၂)  လၧခဲၫ့ဖျိၩ့ဆၨၩကဆၨၩနီၪမွဲ ဖျိၩ့ၡိ (မိထံၭ) နီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ၡိၥံၪနီၪ အီၪဝ့ၫနံၫမံၩ့ ဖျိၩ့ၡိမုနုၬဒဲ ဖျိၩ့ၡိမုထၪ့ နီၪလီၫႉ ဖျိၩ့ၡိၬမုနုၬၥံၪနီၪ အၪဒၪဆၧအီၪလၧ ထံၫထၪကျိၩ့ခးဒီၪ့လးဝၩ့ဖၭဒိၪဒဲ ဖျိၩ့ၡိမုထၪ့ၥံၪနီၪ အီၪလၧ ဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့ ၥၫ့လွ့ၫအဖၫ့လၬကကဲၩ့ခီၫ ဖံၬဒၩလးမွဲဝ့ၫ ထၫဝဲၫႇ ဘံၭႇ ယမဲၩၥ့ၩႇ ကၥၫခးရ့ၫလဖၪႇ တိၫ့တ့ၩႇ ကၠီၩ့ကိၩ့ ႇ ဒဲၭအူၩ ႇ ညီၫ့လ့ၩပ့ၫႇ ကၠဲၬခမံၫ ဒဲ ရွ့ၫဘိၫၥံၪနီၪလီၫႉ

(၃) လၧခဲၫ့ ဖျိၩ့ဆၨၩကဆၨၩနီၪ ဖျိၩ့ဘွဲၩနီၪလီၫႉ ပထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဘွဲၩၥံၪယီၩ အီၪလၧ စ့ၭတီၩ့-ၥၫ့လွ့ၫဘံၩနံၫဘံၩအကျၩ ႇ မိၩပၠဲၩလးကျဲၩ့ဒဲ တီၫငူၫမုထၪ့ ၥၫ့တီၫ့ကၠံၩလးကျဲၩ့ ဒဲ ၥီၭရ့ၫခၭထံၫချိၬလးကျဲၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

(၄) ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဆၨၩ လၧခဲၫကဆၨၩနီၪမွဲ ဖျိၩ့မိၫဘွၫ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪနီၪအီၪလၧ သောက်ရေခတ် ထံၫချိၬဒဲ ကယၩထံၫချိၬအကျၩ ခိၪလီၩ့လးကျဲၩ့လဖၪ ၥၫ့လွ့ၫမုထၪ့ကကဲၩ့ခီၫ ၥၫ့တီၫလးကျဲၩၥံၪနီၪလီၫႉ

(၅) လၧခဲၫ ပထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဆၨၩကဆၨမွဲဝ့ၫ ဖျိၩ့ပကူၩ ယီၩ အီၪလၧ တီၫငူၫမုထၪ့ကကဲၩ့ခီၫ ခိၪလီၩ့လးကျဲၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

(၆)လၧခဲၫ့ ဖျိၩ့ဆၨၩကဆၨၩမွဲဝ့ၫ  ဖျိၩ့ဂ့ၫဘၩနီၪ အီၪလၧ ဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့လံၩထံၭကကဲၩ့ခီၫ ႇ လံၬၥိၪဝံးနီၪ ဖျိၩ့ဂ့ၩဘၩအီၪဝ့ၫအအၪထုၬဒဲ တီၫငူၫ ႇ လဲၫဝ့ၩခိၪလီၩ့ ႇ ပၠ့ၩမနၩႇ ဖျိၩ့ဆၨၩခးဒီၪ့ႇ ကယၩဆၨၩခးဒီၪ့ ႇၥၫ့တီၫကၠံၩႇ မိၩပၠဲ ဒဲ န့ၫပၠ့ၫတီၫလးကျဲၩ့ၥံၪနီၪလီၫႉ

(၇) လၧခဲၫ့ထုၬပထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဆၨၩကဆၨၩနီၪမွဲ  ဖျိၩ့ဘွၩ နီၪလီၫႉ ဖျိၩ့ဘွၩၥံၪနီၪ အီၪလၧ ယဲၩ့ဝ့ၫလၧန့ၫပၠ့ၫတီၫ မံလၬ ၂၀ ခိၪလီၩ့ဒၩ့ခိၪဒဲ ယမဲၩၥ့ၩ ပၠ့ၩမနၩ လးကျဲၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

ကဲ ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪဧ့ အယီၩနီၪ မွဲ ၦထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဆၨၩၥံၪဒဲ အဝ့ၫၥံၪအီၪအလးအကျဲၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

16 + 4 =