ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ အဆၧအီၪက့ၪဒိၪ ကျိၪအဂဲး

ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ အဆၧအီၪက့ၪဒိၪ ကျိၪအဂဲးနီၪ လီၩ့ၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ

ကျိၪနီၪ ယိထၪ့ဝ့ၫလၧ ၥိၩ့ဝ့ၫလၥ့ၪလဲၪနီၪဂီၩ့ ကိၭဝ့ၫအမံၩ့မံၩ့လါနၫ့ လၧခီၩ့ခီၩ့အိၩနီၪ အမံၩ့အီၪဝ့ၫနံၫမံၩ့မွဲဝ့ၫ ကျိၪအခိ ဒဲ ကျိၪအချံၪ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

11 + 4 =