ၦဖျိၩ့ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ ဆၧပိၭဆၧလၫ့လဖၪ (၂)

ဆုၪႇ ၥနဲး-ဆနဲးႇ နဲၩ့ႇ ရီႇ ဖိၪ့ႇ ဒၩ့ႇ ခိၪမိၬ နီၪၥီၪ့လိၪထၬဘၪလၧ ဖျိၩ့ၡိခီၫလီၫႉ

Add new comment

1 + 0 =