ၦဖျိၩ့ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ ဆၧပိၭဆၧလၫ့လဖၪ (၁)

(၁) ဆုၪ့ႇ   (၂) ချံၪ့ဆူၫဘီၩ့ႇ (၃) ချဲၩ့ႇ (၄) ဝၪထံၫဖီၩ့ႇ (၅) ဖျါႇ (၆) ချံၪ နီၪၥီၪ့လိၪထၬဘၪလၧ ဖျိၩ့ၡိခီၫလီၫႉ

Add new comment

8 + 4 =