ၦခွၭထ့ၭထၪ့နၧၩတၭ စီၪဘၪနၦၡၩလဂ့ၩ

လၧကကၠၪအိၩ တဝၫ့ကတဝၫ့နီၪ မၩ့ဘွၩဒဲမၩ့ဖၫၥၧၫ့ အီၪဝ့ၫနံၫဂၩ အဲၪပအူၭလိၭၥၭ အလဲၫ့ၥံၪဖျဲၪကၠၭအကၠီၩ့ တ့ၭလိၬၥၭအထီနီၪ မၩ့ကိၪ့ၥ့ၪလဂၩ နါဂၧၫ့တၭ မပၧၩလဲၪအလဲၪ့ဖျဲၪလဲၪ ကၥ့ၪယၫအဂး အၪ့မၧၫ့ဝ့ၫ ပြၧၩ့လိၬၥၭလီၫႉ

လပြၧၩ့ဒံၭဘၪလိၬၥၭအထီနီၪ မၩ့ကိၪ့ၥ့ၪယီၩ ခွၭထ့ၭထၬအဝ့ၫၥံၪနံၫဂၩလီၫႉ

အဝ့ၫၥံၪ ပြၧၩ့လိၬၥၭအခၫ မၩ့ဘွၩနၧၩ့ဂီၩ့ မၩ့ဖၫၥၧၫ့စၪလီၫႉ အနီၭတၭ မၩ့ကိၪ့ၥ့ၪယီၩ လ့ၩလၧမၩ့ဘွၩအီၪဘိၭ အီၪလၧမၩ့ဘွၩအၥိၭ အ့ၪလ့ၩလၧ မၩ့ဖၫၥၧၫ့တၭ ကဲၪထၪ့ မၩ့ဖၫၥၧၫ့အၦၡၩဘိၭ အီၩဘၪထၪ့ထံၫ ဘျဲၩ့အီၩလီၫႉ

ဘဲၫဆၧဘယီၩ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ဆ့ အီၪဝ့ၫအၪမၬအကၠီၩ့ ပကဘၪထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 7 =