ၥွံၪအဂီၩ့လမွဲဘၪ

မုကနွံၫယီၩ ပဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩအနိၪ့ဖၧၩ့ ယမိအဲၪဒိၭ ရၩလၩ့န့ဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪ အခီၫပယီၫလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫဒၪ ထၩဖိၪလယွ့ နီၪလီၫႉ

ၥွံၪနီၪအၥၭ ၥၭနီၪအၥွံၪ

အီၪက့ၪပဲၩခွံၬ လန့ဘၪလီၫႉ

ၥွံၪအဆၧချဲၩ့ ၥွံၪနါဂၧၫ့

ထိးဆၧၫ့၀့ၫလၧ ၥွံၪအၥၭခံလီၫႉ

  • ဘၪ လဒူၪဒၩထၪ့

အၪ့ဎုၬထၪ့မ့ၩ န့ဝ့ၫလီၫႉ

  •  

ယၥွံၪယယၪ ယဆၧအဲၪတၩ့

ဆၨၩကံၪကဲၩ့နီၪ ထိးဆၧၫ့လန့ဘၪလီၫႉ

ၥွံၪခိဂီၩ့ထၪ့ ဂီၩ့ထၪ့နၭထၪ့နီၪ

ၥွံၪအဂီၩ့ လမွဲဘၪလီၫႉ

ကဲႉႉထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၫဧ့ႇ ပထၩဖိၪယီၩနီၪအမံၩ့မွဲဝ့ၫၥွံၪအဂီၩ့လမွဲဘၪထၩဖိၪနီၪလီၫႉ

ယနဲၩတၡါထၩဖိၪယီၩ အထီလယၫကကဲၪထၪ့မိဖါ ၦဖျိၩ့ၥၭဘၪ့လဖၪအဂး ဆၧအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬ ကန့ထၪ့ကမံၩ့မံၩ့လီၫႉ

ထၩဖိၪယီၩ မွဲ မၩ့နဲတ့ၫဇံၫ (ဘၫအၪ့)  ကွ့ၭထၬဝ့ၫလၧ ပယၩ့ခီၫတၭ ယကွ့ၭဖျီၪ့ထၪ့ထဲၩ့လၧဖျိၩ့ခီၫနီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 9 =