ၥ့ၪယၫလၩ့ၥၭ ဖျိၩ့မုၪၥံၪ

အ့ၪပယိ ပနဲၩ့ဝၬဝၬ ဖျိၩ့တဝၫ့အီၪဝ့ၫအၪမၬ

လၧဖျိၩ့တဝၫ့ၥံၪအကျၩ ဖျိၩ့မုၪနၩ့အီၪဝ့ၫအၪဂၩ

ဖျိၩ့တဝၫ့ဆံၬလးဎုၬလး အီၪဝ့ၫဒၪ ဎံၩ့ထံၫဎံၩ့ခး

ဆံၬလး ဎုၬလးအီၪဝ့ၫဒၪ ဖျိၩ့မုၪနၩ့ၥံၪလခိၭနၪ

မိအီၪဘၪဂံၪ့ဒိၪချီၩ့ထီၫ့ အၪ့ဎၬကျိၪစ့ၩလၧအယီၫ

ကျိၪစ့ၩအယီၫ န့အၪအၪ ဖ့ၪလၫ့မိၡါထဂၩယၫ

ကျိၪစ့ၩန့ အကၠီၪ့အဖျီၩ့ ဖျိၩ့မုၪနၩ့ၥံၪ ဘၪဂၭဂီၩ့

နံၪ့ၥံၪလၩၥံၪ လယံၬဘၪ မၩန့ယူၭ ဆၧဆူၭဆၧဆၫ

ကၪမၬလဲၪ ဖျိၩ့မုၪနၩ့ဖိၪ လၩ့ၥၭအုၭဒဲ လၩ့အၪ့ယိၫႉ

Add new comment

6 + 0 =