ၥီၪ့လိၪနဖိၪအ့ၪဂ့ၩဘၪ အ့ၪလမွဲကကဲၪဆၧကၪ

လၧကကၠၪအိၩ ၦမုၪလဂၩ အဝၩၥံၫဒၪခံွၬ ဘၪအီၪထးလၧ အဖိၪခွၫလဂၩ အဖိၪခွၫယီၩ လီၩ့ဘၪဝ့ၫအၥၭကိၭမံၩ့တၭ လခဲၫထုၬ ဂဲၫထဲၩ့မၩၥံၫထဲၩအမိ ၡါဖိၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

7 + 4 =