အၪ့ဖီၪ့ခွံၬယူ

လၧကကၠၪအိၩ ၦကိၪ့ၥ့ၪဒိၪလဂၩ အီၪဒဲအထံၩအဖျဲအၪဂၩတၭ ၦလၧဂဲၫထၪ့မၩလိၪဆၧလၧအအီၪအွလ့ၫနီၪလီဧႉ ဘဲၫၥိၭကန့ ဘၪဆၧကိၪ့ၥ့ၪအဂ့ၩထုၬအဂး စဎွၩအဖိၪခွၫၥံၪဒၪလ့ၬ ဘၪလ့ၩထၪ့မၩလိၪလၧအအီၪလီၫႉ ဆၧလးထီးနီၪမွဲဒၪ ဘဲၫဝ့ရးႇ ဒိၩ့လဖျိၪ့အကၠီၩ့ ၦၡၩအီၪအၪဂၩႇ အၪမၠိၩဆ့တၭႇ မၩအၪ့ဆၧကိၭမံၩ့လီၫႉ ၦကိၪ့ၥ့ၪဒိၪအကၠီးနီၪ ဆၫဖၫအီၪက ဘံၪ့တၭႇ အီၩ့အိၪလၧ အဆၧၫ့အထီဒၪအကၠီၩ့ ၦ ဘၪလ့ၩဆၧမၩၥံၪ ဘၪခိၭနၪဒၪအလူလီၫႉ မုကနံၩဆၫ့ဖၫနီၪ အၥၭၡါထၪ့ယူၭလီၫႉ

ဆၧမၩလီၪဖိၪၥံၪ ဘၪလ့ၩလီၩ့အၪ့ဎၬထဲၩ့ ဆၫ့ဖၫဖိၪက ဘံၪ့ လၧထံၫခးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫဟံၪဂဲၫထဲၩ့န့ ဘၪဝ့ၫလီၫႉ ဆၫ့ဖၫၥၭၡါၥံၫတၭႇ အဝ့ၫဆ့ဎိၩထၪ့အကၠီၩ့စၭထၪ့အီၩ့အိၪလီၫၥၨၩႉ ဆၫ့ဖၫဖိၪယီၩ အီၩ့အိၪအဆၧၫ့အထီ ဘၪအ့ၬႉ  လၧဆၧနီၪအကၠီၩ့တၭႇ ၦၡၩၥံၪမံၫအဆၧၫ့အထီ ဘၪလၧၩ့အ့ၬႉ ဂဲၫထုၪ့လးမံၫ ဘၪလၧၩ့အ့ၬႉ ကမိအီၩ့အိၪနီၪ အီၩ့အိၪဝ့ၫလီၫႉ ကနၩ့နၩ့ ဘၪဂဲထုၪအၪ့ဖီၪ့ၥၫ့ခၫအဂးမ့ၩ အီၪ့ဆ့လီၫ ဘိၭႇ ဆၧမိဖၩထၪ့အထီအီၪဆ့ႇ ဖိၭဖၫ့မုလီးအီၪဆ့လီၫႉ ကအီၪလၩနံၫ ဘံၪ့နီၪ ဆၫ့ဖၫအလူလၩမါယူၭႉ ဆၫ့အီၩ့အိၪအလူၦၡၩနါဂၧၫ့လၧၩ့အ့ၬႉ အခၫထီးနီၪ ၦကိၪ့ၥ့ၪဒိၪကိၭအၪ့စၪ့အဖျဲၥံၪ-ဟဲၬ ဆၧမၩ လိၪဖိၪၥံၪ ပနါဂၧၫ့ဆၫ့အီၩ့အိၪလၧၩ့အ့ၬနဲၪႉ အဖျဲလဂၩစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့--ဆရၫဒိၪထီၫဧ့ႇ ပအၪ့ဖီၪ့ခွံၬယူၭႉဆၧမၩလိၪႉႉလၧဆၧနီၪအကၠီၩ့ ထီ ဘိၩ့ယီၩၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ မီၪ့ဎီၩ့ဆၫ့ဖၫအီၪဝ့ၫတၭ ပကြၨၭအၪ့ဖီၪ့အၪ့ခွံၬနီၪ ဆီၫ့မီၪ့ဒၪနၥံၪဝ့ၫဆံၭႉႉဖူၫဆရၫ (ကၠိၫ့ပၠီၫ)

Add new comment

5 + 2 =