အီၪႇ အီၪအ့ၬ

၁ အီၪ
၂ႉ အီၪအ့ၬ
၃ႉ ယနၩရံၫအီၪ
၄ႉ အဝ့ၫအပလူၭဖျိၩ့အီၪအ့ၬ
၅ႉ ယနံၫဖျိၩ့အီၪအ့ၬ
၆ႉ အီၪဧၪ
၇ႉ နလဲၪ့ၥိၪအီၪဧၪ
၈ႉ အီၪအ့ၬဧၪ
၉ႉ နခၪ့ဖံၭအီၪအ့ၬဧၪ
၁၀ႉ နဒၪထၬၦၡၩအီၪမွဲအ့ၬဧၪ (ခ)  နအၪ့ဎၬထၬၦၡၩအီၪမွဲအ့ၬဧၪ
၁၁ႉ မွဲယဒၪထၬၦၡၩအီၪ (ခ)  ယအၪ့ဎၬထၬၦၡၩအီၪ
၁၂ႉ ဟၨၫအၨၩ ယဒၪထၬၦၡၩအီၪအ့ၬ (ခ)  ယအၪ့ဎၬထၬၦၡၩအီၪအ့ၬ
 

Add new comment

4 + 0 =