အနီၪမွဲကျၭ (၁)

ဖူၫခွၫၡါလၧ အၥၭအီၪဖိၭဘိၭ နွ့ၫဆံၫဘျဲၪကဂၩနီၪ ဆၧၫ့နၩ့အီၪလၧ ၦမွံၩဒူၭဎုၬဆ့လၧ အဖိၪခွၫလၧအၥၭအီၪ ဖိၭဘိၭလံဆံၫဘျဲၪကဂၩအခၫထီးနီၪ ကျၭကဘံၪ့နီၪ ဂဲၫဆီးလၩ့လၧ တရၫ့လံၩအခၪ့ခၧၫ့လီၩ့နီၪလီၫႉ
ဖါကဂၩယီၩ နဲၪစိၩအစူၪနိၩ့ လၧကျၭဂီၩ့အၪ့စၪ့အဖိၪခွၫ အနီၪမနီၪလဲၪ ဘဲၫနီၪတၭ အဖိၪခွၫနီၪ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫ ကျၭနဲၪဖါ ဘဲၫနီၪလီၫႉ ဖါနီၪအၥၭ ၡါအကၠီၩ့ ၥၭနၫ့ထဲၩ့အၥၭတၭ အၪ့စၪ့ထဲၩ့အဖိၪခွၫ အနီၪမနီၪလဲၪ ဘဲၫနီၪၥိၭ ထၪ့ဘၭ၄ဘျၩ့အခၫနီၪ အဖိၪခွၫနီၪ လၧအၥၭလဆၧၩ့ဘၪအဖၧၩ့ ဆၧၥၭထၪ့ ဒိၪမၬအဖၧၩ့ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫ မွဲဘၪနီၪလၧ နဘၪအၪ့စၪ့ယၧၩ ခိၭမၬခိၭမၬလဲၪႉ အနီၪမွဲကျၭကျၭကျၭကျၭ နၥ့ၪယၫယူၭဧၪႉ ဘဲၫနီၪလီၫႉ
အခၫထီးနီၪ ဖါကဂၩယီၩ လအၪ့စၪ့လၧၩ့ဘၪ ဆၧနးမံၩ့ဒဲ ထဲၩ့နုၬလၩ့ လၧ အလးမံၫဒူၭဂီၩ့ ဂဲၫထဲၩ့စဲၪ့လၫ့န့ လံၬမနံၬအလံၩအယၬကဲၩ့ကဘျံၭနီၪ လီၫႉ လၧလံၬဖၧၩ့နီၪ ဘၪဆၧကွ့ၭထၬ စၭထၪ့လၧ အဖိၪခွၫအီၪဖျဲၪၥၫ့ ထီၩ့စိၩမုဆၫကနံၩယီၩအဂဲးလဖၪနီၪလီၫႉ
ဖါယီၩဝဲထၪ့ အလံၬမနံၬဖိၪနီၪဂီၩ့ အၪ့မၧၫ့အဖိၪခွၫဖီလီၫႉ ဘၪဆၧကွ့ၭ ထၬဝ့ၫနီၪဘိၭ ကနံၩယီၩ ယၧၩဒဲယဖိၪခွၫနံၫဂၩ ပဆၧၫ့နၩ့အီၪလၧ ၦမွံၩဒူၭဖၧၩ့ တၭ ကျၭကဘံၪ့နီၪ ဂဲၫဆီးလၩ့လၧတရၫ့လံၩ အခၪ့ခၧၫ့လီၩ့နီၪလီၫႉ ယဖိၪခွၫ ဖိၪအၪ့စၪ့ယၧၩ အနီၪမနီၪလဲၪ ဘဲၫနီၪ ၂၃ ဘျၩ့လီၫႉ
ယစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫ အနီၪမွဲကျၭ ဘဲၫနီၪ ၂၃ ဘျၩ့ဒၪလ့ၬလီၫႉ ဆၧအၪ့ စၪ့ကမံၩ့ လၧယဖိၪခွၫအၪ့စၪ့ယၧၩ ကိၭဘျၩ့ဒ့ၭနီၪ ယဖိၭဂိၫ့ထၬအဝ့ၫလၧ ယၥၭနၫၡါဖၧၩ့ဒဲ ယဝၬထၬစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫ လၧဆၧၥၭဆၧၩ့အဖၧၩ့လီၫႉ ယၥၭလထၪ့ဘၪအဝ့ၫ လကၭဘၪ ယအဲၪကွံၩယၫ့ၥၭဘၪဆ့ အဝ့ၫလီၫႉ

Add new comment

1 + 15 =