အနီၪမွဲကျၭ(၂)

ဖိၪခွၫကဂၩယီၩ ထီးမွဲအဖီဘၪ လံၬမနံၬဖိၪဂီၩ့နီၪတၭ ဖိၭဘံၭထဲၩ့ဝ့ၫဒဲ ဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့အဖါ လၧဆၧယူၭယၪ့အဖၧၩ့လီၫႉ အစူၪနံၫခီၫနီၪ ဝၭထိၬကဆံၭက ဆံၭဂီၩ့ လၧအမ့ၬခွၩ့ဖၧၩ့နီၪ ဎွ့ၩဒဲမ့ၬထံၫလဖၪလီၫႉ ထီးမွဲအဝ့ၫအၪ့စၪ့အဖါ အနီၪမနီၪလဲၪ၂၃ဘျၩ့လါနၫ့ အဖါနီၪ အၥၭလထၪ့ဘၪအဝ့ၫဒဲ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ အဝ့ၫလၧ အနီၪမွဲကျၭ၂၃ဘျၩ့လူၬ လၧဆၧၥၭဆၧၩ့အဖၧၩ့လီၫႉ
လါနၫ့အဖါအၪ့စၪ့အဝ့ၫမနီၪလဲၪဘဲၫနီၪ ၄ဘျၩ့အခၫနီၪ အဝ့ၫစံၭဆၧၫ့ ထဲၩ့ လၧဆၧၥၭထၪ့အဖၧၩ့ဒဲ အဲၪ့လိၬဘၪအဖါနီၪ နၪ့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪဝ့ၫဒဲ န့ထဲၩ့ ဘၪ ဆၧနီၫ့ယါဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

7 + 5 =