ဝၪကဲၩ့ထီးလူၬ ကဲၪဖျါၥ့ၪအ့ၬ

မုကနွ့ၫယီၩ ယမိအဲၪဒိၭလီၩအ့ၪဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪ ဘၪထွ့ၫ လၧ ၦဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့ဎံၫလၩနီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ကဆၨၩယီၩ ၦမွဲဆၨၩဖၭဒိၪကဆၨၩ မွဲလၧအဂဲၫထဲၩ့ခၫ့ ဖျီၫ့ လၧအီၪထၬဝဲၩ့ယံၬယူၭအကၠီၩ့တၭ ခၫ့ဖျီၫ့လၧ ပဖံၫပဖူၫၥံၪ အဆၧဂဲၫထဲၩ့ အီၪမၧၫ့အီၪဂဲၩအဖၧၩ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪဒၪဎီၩ့ခၪ့ဖျီၫ့ ဆၧအၪမံၩ့ဒဲဒိၭန့ဘၪဆ့ ဆၧနၧၩ့ကကၠၪကၠၪ ဆၧစၪခွံၬကကၠၪကၠၪ အနီၪ အကၠီၩ့တၭ ခၪ့ဖျီၫ့လၧ အဝ့ၫၥံၪအဆၧဂဲၫထဲၩ့အီၪမၧၫ့နီၪ အီၪက့ၪလၩ့ထးဆၧအၪမံၩ့လီၫႉ လၧဆၧအၪ မံၩ့အကျၩနီၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့ ဖျါ  ဖျါနီၪဘိၭ မွဲဒၪ ၦဖျိၩ့အစူၪဝဲၩကမံၩ့လီၫႉ ၦဖျိၩ့ၥံၪဂဲၫထဲၩ့ အီၪမၧၫ့အီၪဂဲၩ ကကၠၪကၠၪ ဘၪဒုၭဆၧကကၠၪကၠၪ ဘၪမၩနၧၩ့ဆၧကကၠၪကၠၪ ဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪ ဂဲၫလိၬဒၧၫ့အဝ့ၫၥံၪတၭ အဝ့ၫၥံၪဘၪမၩ လၧအဝ့ၫၥံၪမၩနၧၩ့ အဖၧၩ့ဖၧၩ့နီၪ စူၪဝဲၩကမံၩ့ လၧအမွဲဝ့ၫ ဖျါနီၪ အီၪထးဝ့ၫ အနီၭအကၠီၩ့တၭ ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ ချံၫဒဲဖျါနီၪ မွဲဆၧလၧအဂဲၫထဲၩ့ လၩ့ဒိၩ့ဝဲၩ့ယံၬယူၭ အကၠီၩ့ ပဝ့ၫၥံၪ တဲၩ့ဖျါၥ့ၪဒဲ တဲၩ့ချံၪၥ့ၪဆ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧၦဖျိၩ့ၥံၪ ဂဲၫထဲၩ့ၥ့ၪယၫလၧ ဖျါၥံၪ ချံၪ ၥံၪဖၧၩ့နီၪဘိၭ ကိၭထၬဝ့ၫ ချံၪနီၪ ချံၪမိ ချံၪဖၪ ဒဲ ဘၪဆဲၪ့လၧ ဖျါနီၪဘိၭ ဖျါဘုၪလၪ ဖျါဖျိၪ့ ဖျါမဲၩ့ဎွဲၪ့နီၪလီၫႉ ဖျါလဖၪယီၩ ၥိၩ့ဝ့ၫလၧအလးဒၪဆုၬဆုၬလီၫႉ အနီၭတၭ ကနံၩယီၩ ဘၪထွ့ၫလၧ ဖျါအဂဲးနီၪ ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့အဎံၫလၩ အီၪထးဝ့ၫဒၪ ဝၪကဲၩ့ထီးလူၬ ကဲၪ့ဖျါၥ့ၪအ့ၬႉ ဖျါနီၪ ပဘၪဖိၭလိၬဝ့ၫလၧ ဝၪကဲၩ့လီၫႉ ဝၪကဲၩ့နီၪ ကဘၪမွဲ အလယၧးကဘၪအီၪ အယၪကဘၪလီၩ့ အမ့ၬကဘၪထီၫ့ဒဲ ကဘျၩ့ဘျၩ့ ဝၪအယၪလဖၪနီၪ လလီၩ့ဘၪအကၠီၩ့တၭ အဝ့ၫၥံၪ ဘၪစီၪ့လီၩ့လၪ့ ထဲၩ့လၧမ့ၪႉ မွဲဆၧဘနီၭအကၠီၩ့နီၪဘိၭ ဝၪကဲၩ့ထီးလူၬ ကဲၪ့ဖျါၥ့ၪအ့ၬႉ ဝၪကဲၩ့လၧအကဲၪ့ဖျါၥ့ၪနီၪ မွဲဝၪလၧ အဝ့ၫၥံၪရွံန့ဝ့ၫ အီၪဒဲအခံအလဲၪ့လၧအဝ့ၫၥံၪ ဘၪၥုၪ့ဘၪၥၭမၬ အဝ့ၫၥံၪဒုၭကဲၪ့ထၪ့ဖျါ နီၪလီၫႉ အခၪ့ထံၭကမံၩ့နီၪတၭ ဝၪကဲၩ့ထီးလူၬ ကဲၪ့ဖျါၥ့ၪအ့ၬႉ ဘဲၫၥိၭ ဖျါကဘံၪ့ကဂဲၫကဲၪ့ထၪ့ အဂဲးနီၪ အဝ့ၫၥံၪဘၪထဲၩ့ကဲၪ့ထၪ့လၧ ဝၪကကဲၩ့နီၪလီၫႉ ဝၪနီၪ ကဘၪကဲၪ့ဝ့ၫအၡါဒဲ ကဘၪထိးဆၧခိန့ဝ့ၫႉ ကကၠၪကၠၪ လၧအဝ့ၫၥံၪဖိၬလိၬဖျါအခၫနီၪ ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪ အလၧယး အဎၧၫ့အဂး ဘၪၥၪဝ့ၫဒၪလၧ မ့ၪလီၫႉ  အနီၭအကၠီၩ့တၭ ဝၪလၧအထိးၥၪအၥၭလၧမ့ၪလန့ဘၪ ဝၪလၧအထိးစီၪ့လီၩ့လၪ့အၥၭ လန့ဘၪ ဝၪလၧအယၪလလီၩ့ဘၪနီၪ အဝ့ၫၥံၪတဲၩ့ဖျါၥ့ၪအ့ၬနီၪလီၫႉ ဘနီၭအကၠီၩ့တၭ ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့ယီၩအီၪ ထၪ့ဖျီၪ့လၧ ဝၪကဲၩ့ထီးလူၬ ကဲၪဖျါၥ့ၪအ့ၬႉ

Add new comment

4 + 14 =