လၩ့ဘူၭကလၩ့မါ ၦဖျိၩ့ၡိအဆၧချဲၩ့လဖၪ (၂)

ချဲၩ့အၪလူအၪလိၬၥၭ
အၥိၭနံၫဂၩ ချဲၩ့အၪလူအၪလိၬၥၭ
ၥဒံၭၥဒူၭ
ပဘၪဂဲၫစဲၪ့ထၪ့ ၥဒံၭၥဒူၭဘီၪ
ခီၫဒၪလၧ
ယၧၩနီၪ ယဎွဲခီၫဒၪလၧ ယဆံၭဆံၭအိၩ
ခီၫဒၪလၧအဂုအိၩ
ခီၫဒၪလၧအဂုအိၩ ယလီၩနၧၩဆ့
ကဘျၭကဘျၧၩ့ (ခ)  ဆါဖျ့ၩဆါဖျိၩ
ၦၡၩအခွၫအိၩ မၩအၥၭကဘျၭကဘျၧၩ့နဲၪ
ၦၡၩအခွၫအိၩ မၩအၥၭဆါဖျ့ၩဆါဖျိၩနဲၪ
 

Add new comment

3 + 7 =