လၩ့ဘူၭကလၩ့မါဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့လဖၪ (၁)

ဘၪလဘၪ
ဘၪလဘၪ အ့ၪမွဲ နခွ့ၩဒိၭနါလၩ့မါၡူၭစွါဘဲၫ နကမၩပၥ့ၪလဲၪ
မနၧၩနီၪ
မနၧၩနီၪ ယအွံၪၥၭဆၧၩ့ထၬနၧၩလီၫအီ
ပၨၩ့ဆုၭထၬ
ပကဘၪ ပၨၩ့ဆုၭထၬပၥၭ
ဖိၬအဆၧအုၩ့လၩ့
နဖိၬနဆၧအုၩ့လၩ့အ့ၬ
ဆၧအုၩ့လၩ့ဂၭဂီၩ့
နဆၧအုၩ့လၩ့ဂၭဂီၩ့နဲၪ

Add new comment

2 + 1 =