လီၩၥ့ၪယၫလၩ့ၥၭအဂဲး

ယ မံၩ့ နီၪ နးဂ့ၩၥံၫ့ လီၫႉ
ယ ၥၭ အီၪ ၂၅နံၪ့ လီၫႉ
ယဖါ အမံၩ့နီၪ မၩ့အဲၪဆၨၩ လီၫႉ
ယမိ အမံၩ့နီၪ ဂါဖီၫဎံၪ လီၫႉ
ယ ထၧၫ့ဖုဝဲ အီၪ လံဂၩ လီၫႉ
ယၧၩနီၪ အဎိၩထုၬ လီၫႉ
ယၧၩနီၪ အကျၩ လီၫႉ
ယၧၩနီၪ နူဒ့ၩ လီၫႉ
ယၧၩနီၪ အဆံၭထုၬ လီၫႉ
ယအီၪလၧ ဝံးပၥံၫ့ လီၫႉ

Add new comment

2 + 3 =