ယၧၩနီၪမပၩလဲၪ? (ငါကဘယ်သူလဲ) အနၫ့ဆါနီၪ မပၩလဲၪ (သူကဘယ်သူလဲ)

ထၧၫ့ဖုဝဲၥံၪဧ့ လၧဖျိၩ့ခီၫ ပကမိလီၩလၩ့ပၥၭ ယၧၩနီၪ အနီၪ အယီၩ အနၫ့ဆါနီၪ အနီၪ အယီၩ စွါဘဲၫ လၧဖျိၩ့ခီၫ ပလီၩဝ့ၫဒၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး မုကနံၩယီၩ ယကလီၩအ့ၪဘၪ နၥံၪနီၪလီၫႉ

၁ႉ ကျွန်တော်သညကျောင်းသားဖြစ်သည်ယၧၩနီၪ ဆၧမၩလိၪဖိၪလီၫႉ

၂ႉ ကျွန်တော်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သည်.   ယၧၩနီၪ  ခီၫ့ၡၩဆါ လီၫႉ

၃ႉ သူသည် ဆရာမဖြစ်သည်.  (အနၫ့ဆါနီၪ (ခ) အဝ့ၫနီၪ)  ဆရၫမုၪ လီၫႉ

၄ႉ သူသည် သမ္မတဖြစ်သည်.  အဝ့ၫနီၪ ခးဒိၪလီၫႉ

၅ႉ ကျွန်တော်သညကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်သည်. ယၧၩနီၪ ဆၧမၩလိၪဖိၪ ကဂၩ လီၫႉ

၆ႉ ကျွန်တော်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်.ယၧၩနီၪ  ခီၫ့ၡၩဆါ ကဂၩ လီၫႉ

၇ႉ သူသည် ဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်.(အနၫ့ဆါနီၪ (ခ) အဝ့ၫနီၪ)  ဆရၫမုၪ ကဂၩလီၫႉ

၈ႉ သူသည် သမ္မတ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်.  အဝ့ၫနီၪ ခးဒိၪ ကဂၩလီၫႉ

Add new comment

7 + 1 =