ယူၭယၪ့ပၭကၩ ၦဖျိၩ့နိၪတၧၩ့ယါဆံၭ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ဘဲၫယီၩ လၧၡၩအဆၧဆုးကျိၭလံၬဘျံၭဖၪ့ခိၪနီၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ဆၧၥိၩ့ထၪ့ၦဖျိၩ့အနိၪတၧၩ့ယါ ဘၪမၪဝ့ၫဒၪလဖၪ ပကဒၪဘၪ ခိၪမၪခိၪမၪလီၫႉ ခီၫလၧ ၡၩအဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ စၭထၪ့အိၩ ဖံၫဖူၫၥံၪလဖၪ ကျ့ၭစၨၭမၩကၠၭ အဝ့ၫၥံၪအဆၧထိစိၩ ဆၧနဲၪ့တၭ ဆၧလၧ နိၪတၧၩ့ယါယီၩ ဂဲၫအီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ဆၧလၧနိၪတၧၩ့ယါနီၪ ၡၩခမျၧးလဖၪ ၦဆၨၩဆၬ ၦခရၧၫ့ မၩထၪ့ဖျီၪ့ထံၫခး ဆၧနဲၪ့အဂး ဂဲၫထဲၩ့ၥိၩ့ထၪ့ထၬဝ့ၫလီၫႉ ဆၧလၧနိၪတၧၩ့ယါနီၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ဆၧမၩထၪ့ဖျီၪ့ ဆၨၩဆၬဒဲ ထံၫခးအကၠီၩ့ အ့ၪပကြၩ့ထမးနိၪတၧၩ့ယါစွါဘဲၫ မီၪ့ဎီၩ့ ပကြၩ့ထမး ဆၧဘၪထိးနဲၪဖျီၪ့ထၪ့ ၥၭလဖၪနီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ ၦဖျိၩ့ထၧၫ့ဆၨၩယၫအဂး ဆၧဒုၭထၪ့ဖျီၪ့ဆၧနဲၪ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩအနိၪတၧၩ့ယါ ကအီၪထၪ့အဂး ဖံၫဖူၫၥံၪလၧဖျိၩ့ဖျိၩ့အိၩ ဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭအၪ့န့ထၪ့ဝ့ၫန့လၧ ၁၉၃၈နံၪ့ ထံၫခးဆၧဖီၩ့ဖျ့ၭလန့ဒံၭဘၪအခံၫ့အိၩယူၭနီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့နိၪတၧၩ့ယါနီၪ ဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ ၥ့ၪယၪထၬအၥိၭ မွဲ မၩ့ဘၭခ့ၫ ကွ့ၭကျုၭထၬ ဒဲ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪအဂး အီၪထးအထီ ဘဲၫယီၩအထီ ဒဲ ကဂဲၫအထီ အထီၥၧၫ့မံၩ့လူၬ ဆၧထိစိၩအလၧၫ့အဎွ့ၩ ထူၭထၪ့ဖျီၪ့ထၬဝ့ၫဒၪ ဆၨၩအဂးအီၪဝ့ၫဒၪကဒုၩလီၫ လၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪဆၧထူၭထၪ့ဖျီၪ့ဆၧနီၪလီၫႉ

တခၩဒၪနိၪတၧၩ့ယါနးမံၩ့ အ့ၪပအၪ့လဲၩထၪ့ အခံးအဂၩ့ ပအၪ့လဲၩထၪ့အလွ့ ကွ့ၭထၪ့လံၬလၧ နိၪတၧၩ့ယါအဖၪ့ခိၪ ကၭဘူၭထၬလၧ ဆၧပိၭဆၧလၫ့လဖၪအလီၩ့ လကြၨၭၥိၩ့ဘၪအလးနီၪ ပၥိၩ့စွါဘဲၫ မီၪ့ဎီၩ့ပကြၩ့ထမး နိၪတၧၩ့ယါနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ ယမိအၪ့ယၫနၥံၪ လၧဆၧအဲၪကွံၩဎိၩဒိၪအဖၧၩ့ ယူၭယၪ့ပၭကၩ အီၪက့ၪဒိၪ ၦဖျိၩ့နိၪတၧၩ့ယါ ကိၭဂၩဒ့ၭလါဆံၭႉ

Add new comment

3 + 2 =