ယိစိၩလၧ အဂ့ၩကကဲၩခီၫဆံၭ

လၧကကၠၪအိၩ ယၪကဘံၪ့ ထီၩ့လၧ ခီၫၥွံၪခိၪလီၫႉ ကစဲၪ့လၩ့ထဲၩ့လၧ ထံၫကျၩအဂး ထိၪခလံၬအၥၭ ကျ့ၭစၨၭ ဖုၪဝ့ၫလါနၫ့ မွဲထီၩ့နးကၠၪလၧၩ့ဘိၭ မၩလၩ့ဖုၬအၥၭ ၥံၫဘိၭၥံၫဒၪဝ့ၫလၥၨၩႉ

အထီနီၪ ထုးကံၪၥၭလဖၪဒၪတၭ ဘဲၫယၪယီၩအၥၭကမၧၫ့အဂး ကမၩဆၧၩ့ဝ့ၫဘိၭ ထုးကံၪၥၭလနၩ့နၩ့ကယိလၪ့ယၪနီၪဂီၩ့ ကလ့ၩၥိၪဝ့ၫလၧ ထံၫကၠီၪ့အိၩလၥၨၩႉ

ကထုၪဎး ထုးကံၪၥၭခိၪနါနီၪ ခွံၬလၩ့အလူ ပယိၬနီၪ မွဲပကနၧၩ့အ့ၬ ပကဝၩ့အဲၪအဝ့ၫထီးအဆၫဘိၭ ထုးကံၪၥၭလဖၪဝၩ့အဲၪကၠၭယၪယီၩအခၫ ယၪနီၪအဖံၭယၪဆၫနၭလ့ၭဘိၭ  ဖုၪ့ဘျဲဖုၪ့အခၫ ထီၩ့လီၩ့လၧ ထံၫကၠီၪ့ဖၧၩ့လီၫႉ

ဆၧဘၪထံၭဆၫပၧၩႇ ဆၧလီၩ့မၩနိၪနၭပၧၩ လနၩ့နၩ့နီၪ ပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဆၧနၧၩ့ထၪ့ကန့အဂး ကဲၪထၪ့ဂဲးဘၭၥ့ၪဝ့ၫနီၪ ထီးၥၭနၪ့လဂ့ၩႉ ကကၠၪကၠၪ ပၧၩမၩကၪဂဲၩပၧၩအီၪအကၠီၩ့ ပၥုၪ့ၥၭဂဲၫဆီၪ့ထၪ့ႇ

အ့ၪပၥၭၡၪ့လါနၫ့ ထီးမၩလၩ့ဆါပၥၭလဂ့ၩ အ့ၪမွဲပယဲၥ့ၪနီၪ ထီးအလူၬနီၪ မဎၪ့ၥွၪထမၩ့လ့ၬႉ လၧနၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ အ့ၪနၥံၪဒၪဎီၩ့ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ့ကမံၩ့မံၩ့စွါဘဲၫ နၪ့ထၪ့နၥံၪအၥၭ ၡါဖိၪယီၩ ဂဲၫကဲၪထၪ့ဝ့ၫလၧအဂ့ၩအဂးနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 11 =