မွဲဆၧဂဲၫကဲၪထၪ့လၧဆၧအဂ့ၩအဂး (၁)

လၧကကၠၪအိၩ ခၩ့ဒိၪကိၪ့ၥ့ၪလၧ အဒၪဂ့ၩဆၧ(အကောင်းမြင်) အီၪဝ့ၫကဂၩလီၫႉ ခၩ့ဒိၪယီၩလၧဆၧထီးလူၬအဖၫ့ခိၪ ဒၪဂ့ၩဆၧ ကိၭအ ဆၧၫ့အထီဒ့ၭလီၫႉ မုကနံၩစဎွၩဖၭဒိၪကဂၩ အစူၪနိၩ့နီၪ ဆၧဆၫခြွအၪ့(ခူနာ) ကဲၪ ထၪ့နီၪလီၫႉ စဎွၩဖၭဒိၪယီၩကိၭန့ခၩ့ဒိၪ ကိၪ့ၥ့ၪဂီၩ့ လီၩအ့ၪဘၪဝ့ၫလၧ အစူၪနိၩ့နီၪ ဆၧဆၫခြွအၪ့ကဲၪထၪ့နီၪလီၫႉ အခၫထီးနီၪ ခၩ့ဒိၪကိၪ့ၥ့ၪ ယီၩစံၭဘၪအဝ့ၫ စဎွၩဖၭဒိၪဧ့ႇ အၪ့ယိၪဆၧနးမံၩ့လဂ့ၩ ဆၧအနီၪမွဲ ဆၧဂဲၫကဲၪထၪ့လၧ ဆၧအဂ့ၩအဂးလီၫႉ စဎွၩဖၭဒိၪယီၩ အစူၪနိၩ့ဆၧဆၫခြွအၪ့နီၪ ခၩ့ဒိၪကိၪ့ၥ့ၪလီၩအဝ့ၫ လၧ မွဲဆၧဂဲၫကဲၪထၪ့ လၧဆၧဂ့ၩအဂးဆၧချဲၩ့နီၪ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫလန့ ဘၪလါနၫ့ဂ့ၩ လီၩဆၧနးမံၩ့အ့ၬဒဲ ဘၠၩ့ဝ့ၫလၧ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫဖၭဒိၪလဖၪ နီၪလီၫႉ

ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫဖၭဒိၪလဖၪနီၪ ဘၠၩ့အ့ၪစဎွၩဖၭဒိၪ အစူၪနိၩ့ဆၧဆၫ ခြွအၪ့နီၪ လန့လၧၩ့ဘၪအကၠီၩ့ လၧခဲၫ့ထုၬဘၪဖ့ၬထ့ၬခွံၬဝ့ၫလီၫႉ စဎွၩဖၭဒိၪယီၩ ကိၭခၩ့ဒိၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪဂီၩ့ လီၩဒုၭၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧ အစူၪနိၩ့ ဘၪဖ့ၬထ့ၬအခၫနီၪ ခၩ့ဒိၪကိၪၥ့ၪနီၪ လီၩဘၪအဝ့ၫ စဎွၩဖၭဒိၪဧ့ႇ အီၪဒၪမုၬမုၬၡူၪၡူၪလီၫႉ ဆၧအနီၪ မွဲဆၧဂဲၫကဲၪထၪ့လၧ ဆၧအဂ့ၩ အဂးလီၫႉ အခၫထီးနီၪ စဎွၩဖၭဒိၪယီၩ လၧအဝ့ၫဘၪဖ့ၬထ့ၬခွံၬ အစူၪနိၩ့ အကၠီၩ့ ခၩ့ဒိၪကိၪ့ၥ့ၪလီၩအဝ့ၫလၧ မွဲဆၧဂဲၫကဲၪထၪ့လၧ ဆၧအဂ့ၩနီၪ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫလန့လၧၩ့ဘၪဒဲ ခွံၬလၩ့စၧၩ့ထၬ ခၩ့ဒိၪကိၪ့ၥ့ၪလၧ ဆၧဒုၭဎၬ လး(ခ) ဖီၩ့ (ထောင်)ဖၧၩ့ နီၪလီၫႉ

ယံၬဝ့ၫဖိၭဘိၭလၩကဘံၪ့အခၫနီၪ စဎွၩဖၭဒိၪယီၩ လ့ၩစဲၪ့လၫ့ ဂၭ ဝံၩ့ဝၩ့လၧ ၡိၬမိကျၩအခၫနီၪ လၩ့ဖၭလိၬၥၭလၧ အခ့ၫအၡၩၥံၪ လၧအဖိၬအခဲၫ့လဖၪနီၪလီၫႉ စဎွၩဖၭဒိၪ လီၩ့အၪ့ဎၬဖၧၩ့ၥၭ လၧကထဲၩ့ အခၫနီၪ လၧဆၧလၧဆီၫ့မီၪ့ဆီၫ့မၬဘၪအဖၧၩ့ ဒၪခီၩ့လၧ ၦလၩ့မံၩ့ (လူရိုင်း)ၥံၪဂီၩ့ ဘၪထိးဖီၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ ၦလၩ့မံၩ့လဖၪယီၩ လၧကလုထၪ့ဆၧအဂး လီၩ့ယိစဎွၩဖၭဒိၪ အမိၡါ ထံၪထံၪဆၭဆၭတၭ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧ စဎွၩဖၭဒိၪယီၩ အစူၪနိၩ့ ထ့ၬ ခံးဂၩ့လလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ဘၭဘၪ(အင်္ဂါမစုံ)အကၠီၩ့ ဖျါဖျ့ၭထဲၩ့ စဎွၩ ဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

5 + 0 =