မူၩဒၩလၩ့ထူၭယူၭဧၪ (၂)

ၦဖျိၩ့ကိၪ့ၥ့ၪဒိၪလဖၪနီၪ ဒုၭအီၪထၪ့ခရၧၫ့ဖၭဒိၪလဖုၫမွဲဝ့ၫ ၦဖျိၩ့ဆၧၩ့ခရၧၫ့ (Karen National Association) လၧ ၁၈၈၁နံၪ့ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ဆၨၩ့ခရၧၫ့ခိၪနါလဖၪနီၪ ၦဖျိၩ့ဆၨၩအဂး ဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫ စၭထၪ့လၧ ၁၈၈၁နံၪ့ ထီးအထီၩ့စိၩ ၁၉၄၂နံၪ့ ဖၨၪခၪ့ (ဂျပန)  ဂဲၫထီၩ့လၧ ခးပယၩ့ဖၧၩ့အထီနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫအကၠီၩ့ ၁၉၃၇နံၪ့ဖၧၩ့နီၪ ၦဖျိၩ့ဖိၪလဖၪယီၩ အၪ့ကံၩ့န့ဘၪယူၭ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪႇ ၦဖျိၩ့ဆၨၩနိၪတၨၩ့ယါဒဲ ၦဖျိၩ့ဆၨၩနံၪ့ထၪ့ၥၫ့နီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦဖျိၩ့ဖိၪလၧ ပဖံၫဖူၫၥံၪအထီလဖၪနီၪ အမူၩဒၩလၩ့ထူၭယူၭလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥ့ၪဧ့ႇ ဘဲၫယီၩ ထီၩ့လၧ နၧၩၥံၪပၧၩၥံၪအထီယူၭလီၫႉ ထီဘဲၫယီၩ အ့ၪပယိထၪ့လၧ ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪအကျၩနီၪ ပကဒၪဘၪပဖျိၩ့ဖိၪၥံၪယီၩ ချဲၩ့ဖျိၩ့ဘၪကိၭဂၩလၧၩ့အ့ၬ ဖီလံၬဖျိၩ့ဘၪကိၭဂၩလၧၩ့အ့ၬ ကီၩ့ၥိၭၦဖျိၩ့ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭကိၭဂၩလၧၩ့အ့ၬ လၩ့ၥၭလမုၬဘၪ ၦဖျိၩ့လနၩ့နၩ့ ဘၪၥိၭကီၩ့ၦဖျိၩ့ ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭ မ့ၬမဲအီၪဝ့ၫဒံၭအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ၦဖျိၩ့လုၫလါထူၫရူၫ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧး လၩလဖၪ လၥ့ၪယၫလၧၩ့ဘၪဝ့ၫ အီၪအၪဒံၭဒဲ မွဲလအဲၪဒိၭလၧၩ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ

ပကဲၪထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪ ပလံၬလဲ ပဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ လုၫလါထူၫရူၫလဖၪ ထီမုဆၫကနံၩယီၩ လပဆုးဖီၪ့ဂုးထၬဘၪစွါဘဲၫ လယံၬလမီ ဘၪအဖၧၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩယီၩ ကလၩ့မါခွံၬဝ့ၫတၡါလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩယီၩ ဘဲၫလလၩ့မါဘၪအဂး အထီဘဲၫယီၩ ၦဖျိၩ့ၥုၪ့ဘၪ့ၥၭၡါလဖၪ ၦမူၩဒၩအီၪလၧ ပကဘၪမၩဖျီၪ့ထၪ့ ပကဘၪဖီၪ့ဂုး ပကဘၪမၩဒိၪထၪ့ထီၪ့ထၪ့ ၦဖျိၩ့လံၬလဲဒဲ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧလၩ ၦဖျိၩ့ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭ ဆၧအူၪဆၧဒံၩ့ လဖၪနီၪလီၫႉ

ကဲ ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ ပကအၪ့စၪ့လၩ့ကၠဲၭထဲၩ့ပၥၭ ပကဲၪဖျိၩ့ဆၨၩ့ဖိၪလဂၩ လၧပဆၨၩဆၬအဖၩ့ခိၪ ပမူၩဒၩ လၩ့ထူၬယူၬဧၪႉ

 

Add new comment

1 + 1 =