မူၩဒၩလၩ့ထူၭယူၭဧၪ (၁)

ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ ဘဲၫယီၩယဒၪဎီၩ့ထဲၩ့လိၬၥၭလၧ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ အနိၪ့ဖၧၩ့ဒီၭနဲၪႉ  ဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪ ၥ့ၪယၫထၭအၥိၭ ဆၨၩကဆၨၩနီၪ ဘၪဆၧဖိၭလိၬထၪ့ဝ့ၫလၧ လံၬလဲဒဲ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩ မွဲဝ့ၫ ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭ လုၫလါ ထူၫရူၫၥံၪလဖၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ လၧဖျိၩ့ဖျိၩ့ အိၩလဖၪနီၪ ဒုၭအီၪထၪ့ဖျိၩ့လံၬလဲဒဲ ဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩမွဲဝ့ၫ ဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ႇ ဖျိၩ့လံၬလဲႇ ဖျိၩ့ဆၧကီၩ့ ဆၧၥိၭ ဒဲ ဖျိၩ့လုၫလါထူၫရူၫၥံၪလဖၪအကၠီၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၧၩ့ယီၩ ကဲၪထၪ့ဆၨၩဖၭဒိၪလဆၨၩလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ႇ ဖံၫဖူၫၥံၪလၧဖျိၩ့ဖျိၩ့လဖၪနီၪ ဘဲၫၥိၭၦဖျိၩ့ဆၨၩယီၩလလၩ့မါ ဘၪအဂး ဂဲၫထဲၩ့ကျ့ၭစၨၭဖီၪ့ဂုးထၬဝ့ၫအကၠီၩ့ ၦဖျိၩ့လဆၨၩယီၩ  အီၪထၪ့ဂုးဂုးခၧၫ့ခၧၫ့ ထီးမုဆၫကနံၩယီၩ လီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဖံၫဖူၫၥံၪလၧ ဖျိၩ့ဖျိၩ့လဖၪနီၪ အမူၩဒၩလၩ့ထူၭယူၭလီၫႉ

၁၉၅၂ နံၪ့ဖၧၩ့နီၪ ပယၩ့ဒဲခိၪလၩ ဘွၩ ဆၧဒုၭၥူၭဖၭဒိၪ နံၫ ဘျၩ့လ ဘျၩ့ကဲၪထၪ့ဂီၩ့အလးခဲၫ ခးပယၩ့လၬလခီၫနီၪ ခိၪလၩ ဘွၩပၧၩ့ထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ ခိၪလၩ ဘွၩလဖၪၥ့ၪယၫဝ့ၫ ဖျိၩ့ဖိၪလဖၪ မွဲပၧၩလၧအၥုၪ့ဂ့ၩၥၭ ဘွၩႇ အၥုၪ့တီၩၥၭလီၩ့ လကၩဒံၭ ဘၪ အၥူၪဒူၩၥၭဒူၩအီၪအကၠီၩ့  အဲၪဝ့ၫမၩဆၧၩ့ဝ့ၫ အၪမၬလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ခးပယၩလၬလခီၫဖၧၩ့နီၪ ၦဖျိၩ့ဖိၪလၧ လၧၫ့ထၪ့ဎွၩထၪ့ ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ ဘၪဂဲၫအီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫအၪမၬလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ပကအီၪပထုၬထၬ ပဆၧထံၪလၩ့ ယီၩအလးထယီၩဂီၩ ဆၧအဂဲးယီၩ လၧအအီၪထးလဖၪနီၪ လခဲၫမုနွ့ၫမၬ ယကဆုးထဲၩ့ရၩလၩ့န့ ဘၪနၥံၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 5 =