မုၬမုၬလၩလၩ ပကချဲၩ့ထဲၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ကိၭဂၩ (၁၂)

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဆၧအၪ့စၪ့လဖၪ ၥီၪ့လိၪထၬဝ့ၫလီၫႉ ၥီၪလိၫထဲၩ့ ဖျိၩ့လံၬလၧ ပယၧၩ့ဒဲဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ၥံၪလဖၪနီၪလီၫႉ ၦလၧမိၥီၪလိၪထဲၩ့ဖျိၩ့လံၬၥံၪလဖၪနီၪ ဒီၪနါခိၭနၪ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

19 + 1 =