ဖျိၩ့အနိၪတၧၩ့ယါ

ၦဖျိၩ့လဆၨၩယီၩ ပမွဲဝဲၩယူၭဆၨၩဖၭဒိၪလဆၨၩ လၧအအီၪဝ့ၫလၧခးပယၩ့အဖၧၩ့လီၫႉ အီၪဝ့ၫဆ့လၧထံၫခးဂူၫဂၩလၧအအီၪဎံၩ့လၩ့ဝံၫလၧ ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫအဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉ ပအီၪဒဲပဆၧန့ၥၫအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလဖၪႇ လၧပဖံၫပဖူၫလၧဖျိၩ့ဖ့ၪလၫ့ထးပၧၩလဖၪနီၪလီၫႉ ဆၧလဖၪနီၪမွဲဝ့ၫ “ဆၧလူဆၧချဲၩ့ႇ လံၬလဲဒဲဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩလဖၪႇ ပနိၪတၧၩ့ယါဒဲၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪလဖၪ“ နီၪလီၫႉ

ၦဖျိၩ့ဆၨၩအနိၪတၧၩ့ယါနီၪႇ မွဲဆၧနဲၪ့လၧအဘၪထွ့ၪဝ့ၫလၧပဆၨၩထၧၫ့ဆၨၩယၫအဂးနီၪလီၫႉ လၧနိၪတၧၩ့ယါအဖၧၩ့ ပမိဒၪဘၪ ဆၧအလွ့ၥၧၫ့မံၩ့ဒဲဆၧအဂၩ့ လၧအမွဲမုမ့ၬထၪ့ၥၫ့ႇ မုအလွ့ခွံၫဘီၩ့ ဒဲကျိၪလဖျိၪ့နီၪလီၫႉ

ဆၧအလွ့အလၫႇ ဒုၭဖျီၪထၪ့ၦဖျိၩ့လဆၨၩယီၩ အီၪဒဲဆၧတီၩဆၧလီၩ့အၥုၪ့အၥၭအဂုးအခၧၫ့ႇ လကဒံၩကဒၩဘၪဝ့ၫႇ လၧဆၧမၩထံၭထၬဂၭဂီၩ့ဂၭစၪလန့ဘၪဝ့ၫအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ဆၧအလွ့အဝီၩႇ ဒုၭၥ့ၪယၫပၧၩလၧၦဖျိၩ့လဆၨၩယီၩ မွဲၦလဆၨၩလၧအၥုၪ့အၥၭဒူၩဝ့ၫလၧ ကအီၪမၧၫ့မၩဆၧလၧဆၧတီၩဆၧလီၩ့ ဆၧမွဲဆၧဘၪအဖၧၩ့ႇ လၧကကဲၪထၪ့ဆၨၩဒဲၦၡၩခမျၧးလဖၪအဂးတၭႇ မွဲဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအၥိၪအဆီးလၧ အအီၪၥူၪလၧၦဖျိၩ့ဆၨၩအၥုၪ့ခံၭၥၭလဲၪအဖၧၩ့ႇ လၧဆၧဒၪလၥ့ၪဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ဆၧအလွ့အဘွၩနဲၪဖျီၪထၪ့ဆၧအစၩ့ထံၫလၧအအီၪဝ့ၫ လၧၦဖျိၩ့ဆၨၩအၥုၪ့ခံၥၭလဲၪအဖၧၩ့ လၧအမွဲဆၧၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩ ၥုၪ့ဆံၫ့ၥၭဎံၪလဖၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧလမံၩ့နီၪအီၪဖျီၪထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧအဲၪဘၪဂူၫဂၩႇ အဲၪဒိၭထိးဆၧၫ့ၦမွံၩၦထံၫႇ အဲၪဘၪဆၧၥုၪ့အွံၪၥၭဆၧၫ့တၭ ဆၧယီၩမွဲဆၧဆံၫ့ဆၧဎံၪဆၧတီၩ ဆၧလီၩ့အဆၧနဲၪ့လီၫႉ ပမိဒၪဘၪဒံၭဆၧနဲၪ့လဖၪဘဲၫကျိၪလဖျိၪ့တၭႇ ဒုၭၥ့ၪယၫပၧၩဒဲမွဲဆ့ဆၧထိးထၬအၥၭလဖျိၪ့တၭႇ ဒုၭၥ့ၪယၫပၧၩဒဲမွဲဆ့ဆၧထိးထၬအၥၭလၧၦဖျိၩ့လဆၨၩယီၩ မွဲဆၨၩလဆၨၩလၧအဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩအဆၫ့အီၪထီၫထၭဝဲၩယူၭလၧဖျိၩ့လံၩလံၩနီၪလီၫႉ အၪနဲၪ့အနီၪမွဲဘဲၫအအၪ့ထၩလၧၩလၧပကအီၪဒဲဆၧယံၩဆၧၡီၩ့ ဆၧအီၪဘၪလိၬအိၭလိၬၥၭဒဲဆၧလမံၩ့ဎးအၥိၭလီၫႉ

မုမ့ၭအလွ့ခွံၫဘီၩ့လၧအဆ့ၭၡိၭထၪ့ဝ့ၫနီၪ ဒုၭနဲၪဖျီၪထၪ့ပၧၩလၧပဆၨၩယီၩဂဲၫထဲၩ့အီၪယုၩယါလၧအလးဖၭဒိၪ လၧအအီၪဝ့ၫလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩနီၪလီၫႉ ဆၧလဖၪနီၪမွဲထံၫချိၬ ဂူၬဒၩလဖၪလၧၡၩခမျၧးၥံၪ ဂုထၪ့အၪထၪ့အလးအကျဲၩလဖၪနီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့အနိၪတၧၩ့ယါယီၩ အီၪဝ့ၫလၧၦဖျိၩ့လၧအအဲၪအဆၨၩအဆၬလဖၪအဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 7 =