ဖံၫဘံၪယီၩ (၃)

လယံၬလမီဘၪအထီ လီၩၦဖိၪဎွ့ၪနံၫဂၩယီၩ ယကဘၪဆုးလ့ၩဆၧအမ့ၬယၫအီၪဒံၭ ဂဲၫလီၩဎွါ န့အ့ၪယၧၩ ဝၪနးနံၫဘီၩ့ဒဲ ဆၧဂဲၫန့အ့ၪ၀ၪနံၫဘီၩဂီၩအခၫ  အၪ့မၧၫ့ဝ့ၫလ့ၩဘိၬဆၧၫ့ထၧၫ့အ့ၪလၧ ၥံၪ့လထံၭအနဲၩ့လီၫႉ

လခဲၫ ဖံၫဘံၪယီၩ လ့ၩထၪ့လၧ၀ၪလီၩယီၩဂီၩ ထဲၩ့ထၪ့လၧမူၭခိၪဂီၩ လၩ့မၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ  စၭထၪ့လၧ အထီနီၪ ၦဖျိၩ့ဖိၪလဖၪ နဲၩ့ထၬဝ့ၫလၧ ဖံၫဘံၪယီၩ ယီၩ ကလိၬကလၬလၧ အဖၪ့လၪ့ဘုၪ့ဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလီၫႉ

 

Add new comment

4 + 1 =