ဖံၫဘံၪယီၩ (၂)

လခဲၫကနံၪ့ ဆၧဂဲၫဆၧၩ့လၩ့အခၫ ဖံၫၥၭၡါယီၩ ဖ့ၪလၪ့အ့ၪၥၭဘၪ့ယီၩ ဎ့ၬကဘံၪ့ဂီၩ့ အၪ့မၧၫ့ဝ့ၫ လ့ၩမၩပျၩ့ထၪ့ ခိၪလီၩ့ (၇) ဖျိၪ့ ဒဲ ပျၧၩ့ (၇) ပျၧၩ့နီၪလီၫႉ

ၥၭဘၪ့နးဆ့ မၩဝ့ၫဘဲၫ ဖံၫၥၭၡါအၪ့မၧၫ့အၥိၭလီၫႉ

ဖံၫၥၭၡါအစီၩ့အမၩ့အကၠီၩ့ တဝၫ့ဖိၪလဖၪ ဒၪၦဖိၪဎွ့ၪနံၫဂၩနီၪ မွဲလန့ဘၪတၭ ထဲၩ့န့ၦဖိၪဎွ့ၪအဘုၪ့လဖၪလီၫႉ

ၦဖိၪဎွ့ၪနံၫဂၩယီၩ အၥၭလမုၬဘၪလါနၫ့ ဖံၫၥၭၡါစံၭအဝ့ၫၥံၪ ဘၪၥၭခိအလးအီၪနးမံၩ့အ့ၬအကၠီၩ့ မၩဎွ့ၩလၪ့ထဲၩ့အ့ၪဝ့ၫအဘုၪ့ၥံၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

5 + 0 =