ဖံၫဘံၪယီၩ (၁)

လၧဖျိၩ့ဖျိၩ့အိၩ ပဖိၪဎွ့ၪနံၫဂၩ အမိၥံၫဒၪတၭ ဘၪအီၪထးလၧ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭအဖၧၩ့ တ၀ၫ့ဖိၪၥံၪနၪ့စဲၪ့လၪ့ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫလၧ  တဝၫ့ဖၧၩ့အ့ၬတၭ အထၧၫ့ဖုဝဲနံၫဂၩ  ဘၪလ့ၩအီၪလၧ တဝၫ့အချိၫ့လီၫႉ

ကနံၩနီၪတၭႉႉႉဖံၫၥၭၡါလဂၩႉႉႉဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧနိၪ့ဆၧနါအထီနီၪ မွဲၦၡၩ လမၩဆၧၩ့ဘၪနးဂၩတၭ ၦဖိၪဎွ့ၪယီၩ လ့ၩမၩဆၧၩ့ဖံၫၥၭၡါယီၩ ဂဲၫထဲၩ့ကိၭန့ဝ့ၫလၧအဂံၪ့လီၫႉ

အထီနီၪ အဖုစံၭ ပဂုဆၫခီၫအီၪအ့ၬ နဂဲၫထဲၩ့ကိၭန့ဒီၭ ၦမွံၩဒီၭ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အဖု ၦမွံၩအ့ၪမွဲဂဲၫ ပကဘၪထိးဆၧၫ့နီၪ ၦဖျိၩ့လုလါအီၪထၬဝဲၩ့အကၠီၩ့ ဖံၫၥၭၡါယီၩ အစီၩ့မၩ့အီၪလၧ

မၩအၪလၪ့ ဆၧအၪ့ဆၧအီၩ့န့တၭ ၦဖိၪဎွ့ၪနံၫဂၩယီၩ ဖီၩ့ခွံၬဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအၪ့ၡၪ့အီၩ့ၡၪ့အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

6 + 11 =