ဖံၫဖူၫဆၧချဲၩ့ဒီၩ့ဎံၫလၩ (၄)

ဖျါလၧအစုၪ့လအီၪဘၪနီၪ ဆၧအူၭၥၭမဲၪအ့ၬႉ ဖျိၩ့ၥံၪၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪ ဆၧအူၭဆၧၥွၪ့အဂဲးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪလ့ၩခၬဆၧအူၭဆၧၥွၪ့အခၫနီၪ လၧဖျါအခံၫနီၪအဝ့ၫၥံၪ ဘၪဒံၭဒူၭထၬအစုၪ့လီၫႉ ဖျါလၧအစုၪ့အီၪနီၪ ထီးမွဲဘၪဆၧကမံၩ့မံၩ့တၭ န့ဘၪကဆံၭဒၪလ့ၬ အၥွံၪအၥံၪ့ဘလုၭလါနၫ့ဂ့ၩ အစုၪ့ထၪ့အကၠီၩ့တၭ ဆၧဖိၪဆၧဎါနီၪ ၥံၫဝ့ၫလီၫႉ ဆၧစံၭဝ့ၫ လၧဆၧအူၭကနၩ့နၩ့ ထီးမွဲဖျါဘၪဆ့ၭနီၪ ကၠူၭလၫ့ဖျါနီၪ နၧၫ့ယိဆူၭဝ့ၫ အ့ၪမွဲအစုၪ့လအီၪဘၪနီၪ အဝ့ၫၥံၪခွံၬၡိၬဖျါဂီၩ့တၭ စဲၪ့လအိၩ စဲၪ့လယီၩ လၧဆၧၥၭထိအဖၧၩ့လီၫႉ အ့ၪမွဲဖျါအီၪဒဲအစုၪ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪလယံၬလမီ ဘၪအဖၧၩ့ လၩ့ထ့ၬဒဲၥံၫခွံၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဘနီၭအကၠီၩ့တၭ ကကၠၪကၠၪ ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့ယီၩနီၪ မိစံၭဝ့ၫလၧ ၦၡၩလၧအလူအချဲၩ့အမၩဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭ စီၩ့မၩ့အ့ၪလအီၪဘၪနီၪ ဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫ့ၥ့ၪအ့ၬနီၪလီၫႉ ဆၧအယီၩမွဲလၧ ဖ့ၪလၫ့ပၧၩ ဆၧဆီၪ့မီၫ့နီၪလီၫႉ ကဘျၩ့ဘျၩ့ ၦၡၩလၧအၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩလဖၪ လၧဆၧယူၭယၪ့ပၭကၩအဝ့ၫလအီၪဘၪအကၠီၩ့တၭ အဆၧလူဆၧချဲၩ့ လဖၪ အ့ၪမွဲတီၩလါနၫ့ဂ့ၩ လကဲၪ့ခိးကဲၪတၩဘၪ အီၪဝ့ၫၥ့ၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

                 လခဲၫထုၬ ကဖျိၪ့နီၪ ဖျါနီၪအ့ၪယူၩထုၬနီၪ ကလၩ့ထ့ၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဖျါကိၭဘံၪ့ဒ့ၭ ထီးမွဲၦၡၩခၬထၪ့တၭ ယူၩဝ့ၫ အထီဘၪဘိၭ လၩ့ထ့ၬနီၪလီၫႉ ကဘျၩ့ဘျၩ့ ဆၧအယီၩဖ့ၪလၫ့ပၧၩ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪလၧ ဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭနီၪ အီၪဝ့ၫလၧအထီလီၫႉ အထီအ့ၪမွဲဘၪနီၪ မိထုၬဝ့ၫလီၫႉ ဘဲၫပစၭထၪ့အၥိၭ ပမိထုၬဝ့ၫၥ့ၪနီၪလီၫႉ ပဆၧအီၪမၧၫ့အီၪဂဲၩနီၪ ကျ့ၭပအီၪက့ၪလၩ့ထး ဆၧလၧအဂ့ၩတၭ ထီးမွဲဆၧအီၪက့ၪထၪ့ထီၫ့ၥၭ ဆၧမၩ့နၧၩ့မၩစၪအ့ၪအီၪထၪ့နီၪ မိစံၭဝ့ၫ ဖျါလၧအယူၩနီၪ မုအီၪဝ့ၫကနံၩ ကလၩ့ထ့ၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဆၧအီၪက့ၪအီၪဂဲၩလၧ ဆၧၥၭဆိၪ့ အဂၭဂီၩ့ဂၭစၪနီၪ ဆၧအီၪမၧၫ့အီၪဂဲၩလၧ အခိးအတၩလအီၪဘၪ မွဲဆၧအီၪမၧၫ့အီၪဂဲၩလၧ အလၩ့မ့ၬမဲဝ့ၫလီၫႉ

Add new comment

2 + 0 =