ဖူၫဒဲၩ့ ဒဲ ကျိၪစ့ၩကျိၪထီၫ့ (၃)

         ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ဆၧအူၭလဖၪ စီၪဝ့ၫဖူၫဒဲၩ့ၥံၫတၭ ထဲၩ့န့ဝ့ၫဒၪလၧ အဝ့ၫၥံၪအီၪအလးအခၫ ဆၧအူၭဖိၪၥံၪလဖၪ ဆၧမုၬအၥၭယါႉ ဒၪဘၪဆၧအူၭခမျၧးၥံၪလဖၪ ဂဲၫစူၭကီၪ့အၥၭတုၪတုၪနီၪ စီၪဝ့ၫလၧ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအီၪလ့ၬႉ အနီၪဘိၭ စၭထၪ့ၥၭအွံၪထၪ့ကၠၭအနိၭ ကဘျၩ့ဂီၩ့ကဘျၩ့ ထီးစဎွၩ ဘၪကိၭဎီးန့ကကၠၪႉ နါဂၧၫ့ဘၪဆၧဒိၪထိၭကျိၪအလူ လၧၥံၪ့ကထံၭအခၪ့ထံၭနီၪဆ့ ကျိၪအလူနီၪ မုၬထဲနီၪဘ့ၩႉ

          ဆၧအူၭၥံၪ ၥၭအွံၪဆၧ ကဘျၩ့ဂီၩ့ကဘျၩ့ လၧ ဖူၫဒဲၩ့ အီၪစီၪ့လၩ့အၥၭ လီၩ့ထီၩ့အလးဝၪဝၪနီၪအထးဖၧၩ့ ဆၧအူၭၦဎွၩဝ့ၫ ခ့ၬခိၬဂၭဖၬဒၪထနီၪလီၫႉ မဖူၫဒဲၩ့နီၪဘိၭ ယိဂူၫဆၧလၧ အမ့ၬၥၪဘၠၨၩဘၨၩနီၪတၭ ကိၪ့ဖီၪ့န့ အနၫ့ဆါလၥၨၩႉ လၧအဘိၩ့ဘၭနီၪ ဒူၩလၪကဘံၪ့နီၪ ဂဲၫဆုးလၩ့လၧ အနၫဖူၫခိၪထိၭနီၪတၭ ကိၪ့နုၬလၩ့လၧ အနၪဖူၫ အဖၧၩ့ဖၧၩ့နီၪႉ ဖူၫဒဲၩ့က့ျၭစၨၭခိၫ့အၥၭ ဘဲၫလဂၬဆ့ၪၡူၭဘၪလါနၫ့ လခဲၫထုၭ မွဲန့လၧၩ့ဘိၭ ဂၬဆ့ၫခွံၬ ဖိၬဘိၭလၫ့ဖျၬဆၧလ့ၬတၭ အမိဎွါဆ့ ကဲၪ့လၫ့ထဲၩ့လၧ အဆၧၫ့နၩ့ခီၫႉ ဆၧအူၭၥံၭၡူၭထဲၩ့ဎွ့ပၥ့ၪလဲၪနီၪ ဂဲထုၪ့စဲၪ့ဖျိၭ အီၪထးနးဒုၩအ့ၬႉ ကနၩ့နၩ့နီၪဘိၭ ထီၩ့လၫ့လၧ ၥံၪ့ခံၫလၥၨၩႉ

          ဆၧအူၭၦဎွၩဝ့ၫနီၪဘိၭ အၥၭခီၫၡါယူၭဘယါ အခၪ့ထ့ဖျါလၧၩ့အ့ၬႉ ဎွ့ကစဲၪ့လီၫ ဆၧဖီၫချုၭကထုၪလီၫႉ

 

Add new comment

7 + 5 =