ဖူၫဒဲၩ့ ဒဲ ကျိၪစ့ၩကျိၪထီၫ့ (၁)

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ မုကနွ့ၫယီၩ ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့အဖၧၩ့ ယမိအဲၪဒိၭလီၩ့အ့ၪဘၪနၥံၪ ၦထံၫထၪကျိၩ့ဖျိၩ့ၡါဖိၪလယွ့ ဖူၫဒဲၩ့ဒဲ ကျိၪစ့ၩကျိၪထီၫ့ ၡါဖိၪနီၪလီၫႉ (ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ဖူၫဒဲၩန့ဘၪ ကျိၪစ့ၩဒဲ ကျိၪထီၫ့ လၧဆၧအူၭၥံၪအအီၪ လၥ့ၪလဲၪႇ အဆၧအူၭၥံၪနီၪ မွဲဆၧအူၭဆါဆါအ့ၬ အီၪလၧ ကျိၪၥံၪၥ့ၭၥံၪဘိၩနဲၪ ကၭဒအ့ၬ အီၪလၧ အၦဎွၩ ဆၧအူၭဖၭဒိၪကဒုၩ့ဒံၭစွါဘဲၫႉ)

          ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ဖူၫဒဲၩ့မၩကၩအလးနီၪ ဖံၩဂ့ၩနၭလ့ၬတၭ အဂုခိၪကနံၪ့နီၪ အဘုၪ့န့အၪလ့ၬစွါဘဲၫႉ လၧခဲၫကနံၪ့နီၪ မွဲဒၪဘနီၭဒံၭႉ ဖူၫဒဲၩ့ယီၩ ကနံၪ့ဒဲကနံၪ့ ဒၪဘၪအဘုၪ့ဂ့ၩနီၪ ဆၧမုၬအၥၭ လါနၫ့ အဘုၪ့ဂဲၫမံၩ့လၫ့ၥၫ့ကနံၪ့နီၪ ဖူၫဒဲၩ့ၡူၭဆုၬလ့ၬႉ

          ကနံၩ လၧဂီၩနၪခုၬနီၪ ယိစိၩလၧအခိၭဖၧၩ့တၭ ဝ့ၩယါ ဆၧအူၭၥံၪအီၪရွဲထုၬႉ ကအီၪဖိၭဘိၭ အဒုၩယဲဆံၫလ့ၬႉ

          ဖူၫဒဲၩ့ဖီၪ့လၪ့အ ကိၫ့ ဂီၩ့ လီၩ့ခၭဝ့ၫ ကၠၧၫ့လ့ၬႉ ခၭဘိၭ စဲၪ့ဝ့ၫႉ အၡါမၫနီၪ ခီၫလၧဖူၫဒဲၩ့ဂဲၫစဲၪ့လၧ အကိၫ့နီၪ ဆၧအူၭၥံၪစၭထၪ့စဲၪ့ဝဲၩခီၫယူၭႉ ဘနီၪဘိၭ ကယဲဒၪ ဖူၫဒဲၩ့ခၭနီၪ ဘၪဘနီၪအီၪအ့ၬႉ ခိၬဖၧၩ့နီၪဘိၭ ဘုၪ့ၥံၪလၩ့ဘျ့ၭလၩ့နူၬထးႉ အၪ့ဝ့ၫလူၬနီၪ ၡၩခိၬလီၫႉ ဆၧအူၭၥံၪနီၪ လီၩ့ဖုၫကွ့ၩ စဲၪ့ကွ့ၩဘိၭ ဘုၪ့အထံၭၥံၪ ဘၪခၬလၩ့ခွံၬအၪမၬလီၫႉ ဆၧကဲၪဘနီၪ နံၫ ၥၧၫ့ ကၠၪ မၬနီၪ ဖူၫဒဲၩ့ အခိၬလးဆ့ ဘၪဂၭဂီၩ့အၪလ့ၬလၥၨၩႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ဖူၫဒဲၩ့ယီၩ မကကိၪ့မၩခွံၬ ဆၧအူၭအဒဲၩ့ၥံၪယီၩ ပၥ့ၪလဲၪနီၪ လခဲၫမုနွ့ၫမၬ ယကဆုးလီၩ့ဖ့ၪနဲၪနၥံၪနဲၪႉ

Add new comment

2 + 5 =