ဖူၫထိၭမဲၪဖါ (၃)

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ  ဘဲၫယီၩ  ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့အဖၧၩ့ ယကဆုးထဲၩ့ အဲၪဒိၭ ရၩလၩ့န့ ဘၪနၥံၪ ဖူၫထိၭမဲၪဖါၡါဖိၪနီၪ ဖူၫၥၭၡါယီၩ အဖိၪၥ့ၪ အၪ့ဎွံလၪ့ ချိၪမံၪ့နၩ့ကၠၪလအ့ၬနီၪ ခိၭဎီၩ့ဝ့ၫ လနၧၩ့ လၧၩ့ဘၪဒဲ ကဆုးလ့ၩဝ့ၫလၧ အမ့ၬယၫအခၫ အဖိၪလဖၪ

အၪ့ဂီၩ့မၬ ကလ့ၩဝ့ၫအကၠီၩ့  ဖူၫၥၭၡါလဂၩ ကလ့ၩထၬဝဲၩ့ဝ့ၫတၭ လ့ၩလၧဖၧၩ့ၥၭကဖျီၩ့နီၪ ကဖ့ၬခုးထၬၥံၪ့ၥံၪအကၠီၩ့ မၪလူၭထးဝ့ၫဂီၩ့ ဆုးလ့ၩဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဖိၪၥံၪလၧ အအီၪထးလဖၪနီၪ အၪ့ဎွံလၪ့ ချိၪယီၩ ယံၬခိၬဖိၪဂီၩ့ ဒၪခီၩ့လၧ တရူၭဆၨၩဆၬလနၩ့တၭ လီၩဖ့ၪနဲၪအ့ၪဝ့ၫ ဘၪအၪ့ချိၪဘဲၫၥံၪလဲၪအဂဲးနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫၥံၪနးဆ့ အၪ့ချိၪဂီၩ့ လ့ၩလီၩ့ဖိၬ ဖူၫၥၭၡါအခဲၫလီၫႉ လါနၪ့ လၧဖၧၩ့ၥၭနီၪဒၪဘၪဝ့ၫ ထိၭမဲၪဖါ ဖ့ၬခုထၬ ၥၭကျုၩထံၭလဖၪ အဖိၪဂဲၫထၪ့ထဲၩ့ ထီၩ့ဒ့ၭယူၭတၭ စီၪဝ့ၫဒၪ ထိၭမဲၪဖါ ကလ့ၩထီၩ့ဝ့ၫဒၪ ယဲၩ့ဒ့ၭယူၭအကၠီၩ့ လဆုးလ့ၩဖိၭလၧၩ့ဘၪဝ့ၫ အခဲၫဒဲ ထဲၩ့ထဲၩ့လၧ အီၪယုၩယါအလး တီၫ့ငူၫ နီၪလီၫႉ

လၩ့ဆၫ့ဝ့ၫဒၪ စၭထၪ့လၧ ၥံၪ့ခွံဒဲ ဖူၫထိၭမဲၪဖါ လၩ့မါ မုနံၩနီၪ ဖူၫထိၭမဲၪဖါအဖိၪအဒံၪလဖၪ မွဲဝ့ၫ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ ခိၬလိၪအမ့ၬယၫအိၩ လၧဖီၩ့ဖျ့ၭလၧၩ့ဘၪလၧ ဆၧၥံၫ ဆၧဆၫ ဆၧၥၭၡါထၪ့နီၪလီၫႉ

ကနံၩကကၠၪခိၭနီၪ ဖူၫထိၭမဲၪဖါ ကဂဲၫထဲၩ့စူၭကီၪ့ထဲၩ့ အဖိၪဒံၪၥံၪလဖၪဂီၩ့ ကဒုၭအၪ့ဝ့ၫ ထိၭဖၭဒိၪအယၫလၧ အဂံၭဎွံၪ (၇) ဖျါ ဒဲ အခၪ့ယၪၥၭအီၪဝ့ၫ (၇)  ဒူၪနီၪလီၫႉ ဖူၫထိၭမဲၪဖါ အဖိၪဒံၪၥံၪလဖၪ ကဂၩဒဲကဂၩ အ့ၪဒၪခီၩ့လိၬၥၭအခၫ ကဂၩဒဲ ကဂၩ မွဲကနၪလိၬၥၭအဆၧချဲၩ့ၥ့ၪလၧၩ့အ့ၬနီၪလီၫႉ ကဂၩဒဲ ကဂၩ ကဘၪၥီၪ့လိၪထဲၩ့လိၬၥၭအဆၧချဲၩ့အကၠီၩ့ ပနါဂၧၫ့ထဲၩ့ဘၪ ကဆၫ့ဘၪကဆၫ့တၭ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ ပအီၪခိယိလါ ၦဖူၫဖူၫ  ဖူၫထိၭမဲၪဖါ ကဂဲၫထဲၩ့ဝ့ၫဒၪအခံၪ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

9 + 6 =