ဖူၫထိၭမဲၪဖါ (၂)

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ လၧအဖီၩ့ခွံၬမုနွံၫဒၪအိၩ ယလီၩ့ဖ့ၪနဲၪဘၪနၥံၪ ထီၩ့လၧ  ဖူၫထိၭမဲၪဖါယီၩ ခွံၪလၪ့ ထိၭမဲၪ ၥံၪ့ခွံယီၩဂီၩ့အခၫ လၩ့ဘၪ့ထဲၩ့ ဘဲၫၥၭဘၪ့လဂၩ အလးနီၪယူၭနဲၪႉ ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ဖူၫၥၭၡါယီၩ ခွံၪလၪ့ၥံၪ့ခွံအခၫ လၩ့ဘၪ့ထဲၩ့နီၪ လၧအဖိၪၥံၪအမ့ၬယၫဘိၭ အဖိၪၥံၪၥ့ၪယၫလီၫႉ  လမွဲဘၪ အဖိၪၥံၪကၥ့ၫယၫအ၀့ၫလၧၩ့ဧၪႉ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ ထိၭမဲၪယီၩ ၥိၩ့ဝ့ၫ ခိၪမၪခိၪမၪအကၠီၩ့ ဖူၫထိၭမဲၪဖါ အဖိၪအဒံၪလဖၪ ဖီၩ့ခွံၬဝ့ၫလၧ ဆၧလၩ့အၪ့ယိၪဂီၩ့ အဂၩဂဲၫအၪထၪ့ဝ့ၫ ဖျဲၪခိၬလီၫစွါဘဲၫႉ အဂၩဂဲၫအၪထၪ့ဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭတၭ ဖူၫထိၭမဲၪဖါ အဖိၪမုၪ ဖိၪခွၫလဖၪ အီၪဒၪလၧ တီၪ့ငူၫ ခိၪလီၩ့ခိၪလကၭဘၪ ဘဲၫယီၩ တီၫ့ငူၫဝံးအီၪအလးနီၪ လၧဖျိၩ့ဖျိၩ့အိၩ  ကအီၪတဝၫ့ဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ ဂဲၫအီၪၥၭမၧၫ့ကၠၭလၧ တဝၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆံၭလးလဖၪနးဆ့ အဖိၪၥံၪဂဲၫအၪလၪ့အကၠီၩ့ မွဲလလၧၫ့လၧၩ့ဘၪတၭ ဖူၫထိၭမဲၪဖါယီၩ  စဲၪ့လၪ့လီၩ့ဎွါအ့ၪအဖိၪဒံၪၥံၪအဂး ကမၩအၪ့မၩအီၩ့ အဂး လၧဖံၭဂ့ၩဝ့ၫဒၪအလးနီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖု၀ဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ဖူၫထိၭမဲၪၡါယီၩ လီၩ့ဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫယီၩ ဆၧၥံၫ ဆၧဆၫနီၪ နၧၩ့ဝ့ၫလါနၪ့ ဘၪမၩထၪ့ဆၧဖံၭဆၧမၩ ၡၪ့ၡၪ့ယါယါနီၪ မွဲလနၧၩ့ထၪ့ဘၪဝ့ၫဒံၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ လၧလ့ၩထီၩ့ဝ့ၫဒၪအလးနီၪ ဖံၭ ထံၫ ၥံၪဂ့ၩလဂ့ၩ လီၩ့ယိဝ့ၫလီၫႉ လ့ၩထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ မဲခီၫ့ ထံၫချိၬ လံၩထံၭကကဲၩ့ခီၫနီၪ ဖံၭလဖၪ ယံၩဂ့ၩလါနၫ့ မွဲလမံၪ့ၥၧၫ့မံၪ့ၥၭဒံၭဘၪဒဲ လ့ၩယါထ့ၬလၩ့ထံၫချိၬနီၪဂီၩ့ ဒၪဝ့ၫ ထံၫဖံၭအလးကျဲၩ့ ဂ့ၩနါဒ့ၭအကၠီၩ့တၭ ဖူၫၥၭၡါယီၩ ထဲၩ့ကိၭထဲၩ့ အဖိၪလံၩၥံၪ ဆၧဂဲၫဖိၭအခဲၪ့ထီၩ့လၧ ထံၫနဲၩ့ထံၭအခၫ ၥၭ၀°ကၠၭဆၧနီၪလီၫႉ ပၧၩကဂၩနီၪ လီၩ့ဝ့ၫ ချိၪနီၪပအၪ့အွံၪအကၠီၩ့တၭ အဝ့ၫၥံၪနီၪ မွဲဒၪယုၩယါ ချိၪနးကၠၪဘိၭ ဒီၩ့ဎုၭဝ့ၫလၧ နၪ့ဘဲၩ့ဆဲၪ့ နီၪလီၫႉ ထီၩ့လၪ့ဝ့ၫဒၪ အခံၪ့ယံၬခိၬလါနၫ့ စ့ၭယိဝ့ၫအခၫ ဆီၪ့ဒံၭအကၠီၩ့ စီၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ ချိၪ့ယီၩမံၪ့ဒံၭအ့ၬလီၫႉ ကနၩ့နၩ့နီၪ နၪ့ဘဲၩ့ဆဲၪ့ အထံၫဂီၩ့နီၪ စီၪဝ့ၫလၧ ချိၪအၥွံၪတၭ စီၪဝ့ၫလၧ ချိၪယီၩၥံၫဒံၭအ့ၬဘိၭ ဒီၩ့လၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒီၭ ကကၠၪဒီၭနီၪလီၫႉ ဖူၫၥၭယီၩ ခိၭဎီၩ့ဝ့ၫနၧၩ့လၧၩ့အ့ၬတၭ ကဆုးလ့ၩဝ့ၫလၧ အမ့ၬယၫ လီၩ့အဖိၪၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအခၫ အဖိၪၥံၪ မကလ့ၩ ဖိၬအခဲၫဧၪ လ့ၩအ့ၬဧၪ ၦၡါဖိၪယီၩ လခဲၫထုၬ ကဂဲၫကဲၪထၪ့ဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ လခဲၫမုနွံၫမၬ ယကဆုးလီၩ့ ဖ့ၪနဲၪထဲၩ့ နၥံၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 7 =