ဖူၫထိၭမဲၪဖါ (၁)

လၧအဖီၩ့ခွံၬ နံၪ့ဆံၫလၧယံၬအိၩ တီၫ့ငူၫလးဝၩ့ဖၧၩ့ ကလိၬခိၪလီၩ့ အလၩ့ချံၭ ကကဲၩ့နီၪ ဖူၫၥၭၡါအီၪဝ့ၫကဂၩလီၫႉ ဖူၫၥၭၡါယီၩ ပကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧ ဖူၫထိၬ မဲၪဖါ လီၫႉ ထိၭမဲၪဖါ အခီၫပယီၫနီၪ မွဲဝ့ၫ ဝက်စွယ်၏ အရှင် နီၪလီၫႉ

ဖူၫၥၭၡါယီၩ အဖိၪၥံၪ မၩအၪ့ဝ့ၫ ခိၪလီၩ့ဎုၬနီၪ ထိၭမံၩ့ဖါဒိၪကဒုၪ့ ဂဲၫမၩနိၪ့မၩနါမၩပျၩဝ့ၫကိၭကၠၪလီၫႉ ထိၭမံၩ့ယီၩ ဂဲၫမၩပျၩဆၧနီၪ ထိးဝ့ၫလန့ဘၪလါနၪ့ ထိၭမံၩ့ယီၩ ဎိၩနၭဒ့ၭဘိၭ မွဲၦၡၩမၩၥံၫလဘၧၫ့ ဘၪနး ဂၩလီၫႉ

ဖူၫၥၭၡါ ယီၩ အၪ့ယိၪခဲၪ့ကံၭဝ့ၫလၧ အဖိၪၥံၪကဘၪဆၧနိၪ့ဆၧနါကၠီၩ့တၭ လ့ၩစဲၪ့လၪ့မၩၥံၫ ထိၭမံၩ့ဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ  ဖူၫၥၭၡါယီၩ ဘၪမၩၥံၫထိၭဖၭဒိၪယီၩ ဆၧပွံၭအၥၭနါဒ့ၭဘိၭ မွဲထဲၩ့ယိၬ ထိၭအၥံၫ စွၪနီၪ လၧဂံၪ့လန့လၧၩ့ဘၪလီၫႉ 

ထဲၩ့ထီၩ့လၧ ဂံၪ့အခၫ အၪ့မၧၫ့အမၬၥံၪ လ့ၩအၪ့န့ထိၭ အၥံၫစွၪလီၫႉ လါနၪ့ အမၬလဖၪယီၩ ဒၪဒၪမွဲ ၥွံၫအလၩ့အၧၫ့ထးအလးဒဲ နၪ့လဖၪထံၩဖၬထၬနီၪလီၫႉ  အဝ့ၫၥံၪမွဲဒၪ ထိၭအၥံၫစွၪဘိၭ ဂဲၫထဲၩ့လၧဂံၪ့ဂီၩ့ နံဘၪအမံၩၡါ ဂဲၫထဲၩ့အဲၪပအူၭ ၡိၬအခိၭလၥၨၩႉ

ကထုၪ ဎး ဖူၫၥၭၡါယီၩ ၥၭထၪ့ဘိၭ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အမၬၥံၪ မၩလၧနၥံၪကမၩၥံၫထိၭကစ့ၩ အၥံၫစွၪတီၫ နၥံၪဂဲၫထဲၩ့န့ န့ထၧၫ့ယၫအ့ၬႉ

 ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ဘဲၫတ့ၭလိၬၥၭ ကထုၬအဂး လၧအဝ့ၫအီၪက့ၪထးထိၭ အၥံၫစွၪ အလးနီၪ လ့ၩယိထဲၩ့ဝ့ၫကကၠၪ မွဲလဒၪလၧၩ့ဘၪဆၧနးမံၩ့လီၫႉ လါနၪ့ လီၩ့ဎွါဝ့ၫအခၫ မွဲလဒၪဘၪ ထိၭအၥံၫစွၪဒဲ ဒၪဝ့ၫမွဲ  ထိၭမဲၪကဒုၩလီၫနီၪလီၫႉ

ထိၭမဲၪယီၩ အလွ့စဲၪ့လၪ့ဝ့ၫဒၪ (၃) မံၩ့မွဲဝ့ၫ အ၀ီၩ့ႇ အဘွၩႇ အလၫ နီၪလီၫႉ ဖံၫၥၭၡါယီၩ ဂဲၫထဲၩ့န့ ထိၭမဲၪယီၩ အဂံၪ့ဂီၩ့ ဖိၭလိၭထၪ့ၥံၪ့ခွံနီၪလီၫႉ ဖူၫၥၭၡါယီၩ ခွံၪလၪ့ၥံၪ့ခွံယီၩ ကထုၪ့ဎး လၩ့ဘၪ့ထဲၩ့ ဘဲၫၥၭဘၪ့လဂၩနီၪလီၫႉ

      

Add new comment

8 + 0 =