ပလီၩ့ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭ အၥၭလၥ့ၪဘၪ

ကကၠၪဒၪအိၩ ၦၡၩအထၧၫ့ဖိၪဖါနံၫဂၩ လ့ၩဆၧလၧအကၥ့ၪဖိၪကဒုၩ ထၪ့ထူၬဝ့ၫနံၫဂၩလီၫႉ ထီၩ့လၧတဝၫ့ ကတဝၫ့တၭ ၦၡၩဒၪအဝ့ၫၥံၪလဖၪနီၪစံၭဝ့ၫ “အိၩႉႉႉ ၦၡၩအထၧၫ့ဖိၪဖါနံၫဂၩယီၩ အဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪအီၪ နၩ့မံၩ့အ့ၬနဲၪႉ ကၥ့ၪဖိၪဆံၭခိၬလီၫ ထူၬဝ့ၫနံၫဂၩမၬနီၪကၥ့ၪဖိၪအိၩ ကၥံၫလၥၨၩႉ   

အခၫအထီနီၪ ဖါလဂၩယီၩစဲၪ့လၩ့လၧ ကၥ့ၪဖၫ့ခိၪဂီၩ့ ဂၭဖၭလၧအခၪ့လီၫႉ ဆုးလ့ၩလၧလခဲၫ တဝၫ့က တဝၫ့တၭ ၦၡၩဒၪအဝ့ၫၥံၪလဖၪနီၪ စံၭဝ့ၫ ဝ့ၫႉႉႉဖိၪခွၫလဂၩအိၩ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪအီၪအ့ၬနဲၪႉ အဝ့ၫထၪ့ထူၬထၬ ကၥ့ၪဂီၩ အၪ့မၧၫ့အဖါၥၭၡါဂၬဖၬလၧဆၧဖၫ့လၬနဲၪႉ

ၦၡၩအထၧၫ့ဖိၪဖါနံၫဂၩယီၩ နါဂၧၫ့ဘၪဆၧချဲၩ့ဘဲၫယီၩတၭ အဖိၪခွၫနီၪစဲၪ့လၩ့လၧကၥ့ၪဖၩ့ခိၪဂီၩ့ အဖါနီၪ ထၪ့ထူၭထဲၩ့ဒီၭကၥ့ၪနီၪလီၫႉ ဆုးလ့ၩထီၩ့ဒီၭလၧလခဲၫ တဝၫ့ကတဝၫ့နီၪ ၦၡၩဒၪအဝ့ၫၥံၪလဖၪနီၪ စံၭဝ့ၫဒီၭ အိၩ ႉႉႉၦခွၫၡါလဂၩအိၩ ၥ့ၪယၫဆၧနၩ့မံၩ့အ့ၬနဲၪႉ အဝ့ၫထၪ့ထူၬထၬကၥ့ၪဂီၩ အၪ့မၧၫ့အဖိၪခွၫ ဂၬဖၬလၧ ဆၧဖၫ့လၬႉႉ

ဖါလဂၩယီၩနါဂၧၫ့ဘၪနီၪတၭ လီၩ့ အဖိၪခွၫႇ ဖိၪခွၫဧ့ႇ ၦၡၩၥံၪယီၩ ပထူၭနံၫဂၩမွဲ အၪ့ကီၪ့ပၧၩ ပထူၭကဂၩ မွဲအၪ့ကီၪ့ပၧၩ ပထူၭနၧၩ့နၩ့ဂၩလအ့ၬႉ ပကလ့ၩမီၩ့န့ဒၪမၬလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ႇ ဘဲၫလီၩ့ဝ့ၫအၥိၭ အထၧၫ့ဖိၪဖါနံၫဂၩ ဂၭဖၬလ့ၩမီၩ့န့အကၥ့ၪ နီၪလီၫႉ လ့ၩထီၩ့လခဲၫကတဝၫ့နီၪ ၦၡၩဒၪအဝ့ၫၥံၪလဖၪနီၪ စံၭဝ့ၫဒီၭ အိၩ ၦၡၩထၧၫ့ဖိၪဖါနံၫဂၩအိၩ မဂီၩ အၥၭလထံၫဘဧၪႉ ကၥ့ၪပၪနီၪထူၭဝ့ၫနၩ့ဂၩအ့ၬႉ လ့ၩမီၩ့န့ဝ့ၫမၬလီၫႉမထူၭဝ့ၫဧၪအ့ၬႉ

ၦၡၩအထၧၫ့ဖိၪဖါ နံၫဂၩယီၩ နါဂၧၫ့ဘၪဒီၭဆၧချဲၩ့ဘဲၫယီၩၥိၭတၭ ဖါယီၩစံၭအဖိၪခွၫ “ဖိၪခွၫဧ့ႇ ၦၡၩၥံၪယီၩ ပထူၭနံၫဂၩ မွဲအၪ့ကီၪပၧၩ ပထူၭကဂၩမွဲအၪ့ကီၪပၧၩ ပလထူၭ ဘၪနးဂၩမွဲအၪ့ကီၪပၧၩ ပထူၭနၧၩ့နၩ့ဂၩလအ့ၬ ပက ကၭထၬကၥ့ၪယီၩအစူၪအခၫ့ဂီၩ ပကယိၬန့မၬလီၫႉ  အထၧၫ့ဖိၪဖါ နံၫဂၩယီၩ ကၭထၬအကၥ့ၪ အစူၪအခၪ့ဂီၩ ယိထၪ့ဝ့ၫ အမ့ၬယၫကဂၩ အလးခဲၫကဂၩဂီၩ ဆုးလ့ၩဝ့ၫလၧအမ့ၬယၫလီၫႉ ထီၩ့လၧအမ့ၬယၫတဝၫ့နီၪ ထံၫချိၬအီၪတၭ ကဘၪခၪ့ဝ့ၫလၧထီၩ့ဖၩ့ခိၪလီၫႉ  ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ႇ အထၧၫ့ဖိၪဖါနံၫဂၩယီၩ ထီၩ့လၧထံၫချိၬတိၩ့ဖၧၩ့တၭ ထီၩ့ခၬန့ဘိၭ လၩ့အူၭၥံၫဝ့ၫဒၪ ကၥ့ၪဒဲအထၧၫ့ဖိၪဖါ နံၫဂၩလူၬနီၪလီၫႉ

        ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ႇ ယအဲၪဒိၭလီၩအ့ၪဘၪနၥံၪၡၩဖိၪယီၩနီၪ မွဲဒၪထီးယီၩလီၫနဲၪႉ ပအၪ့ဎၬယိထဲၩ့ ၡါဖိၪယီၩစွါဘဲၫ မွဲ ပလီၩ့ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭ အၥၭလၥ့ၪဘၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫႇဆၧလၧၦၡၩကမံၩ့နီၪ အထီဘဲၫယီၩ နမၩထၪ့မန့လဲၪ တခၩဒၪနကမၩဆၧနးမံၩ့ ဘဲၫဒၪနၧၩအၥိၭ ကလီၩနၧၩလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ၦၡၩလီၩနၧၩလဖၪၥံၪယီၩ နဆၧၥၭမၧၫ့အဂဲးအဖး ၁ ရၩဒူၩတီၫ မွဲအဝ့ၫၥံၪလၥ့ၪယၫဘၪလီၫႉ  ၦလၧလၥ့ၪယၫဘၪၦဆၧၥၭမၧၫ့အဂဲးအဖးလဖၪလီၩပၧၩနီၪ ပကခိၭနၪဂီၩ ၦကမၩၡၪ့ပၥၭဧၪ အၪ့ဎၬယိ ဘီၩနဲၪႉထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪမွဲကနါဂၧၫ့ယံၩယါဆ့ ၦကွ့ၭလံၬဆရၫလဂၩလီၩထၬဝ့ၫ “လၧနမိထီးကီၪ့ဘၪထီးလီၩ ထီးချဲၩ ဘၪစွါဘဲၫ မၩဆၧနၩ့မံၩ့ကစ့ၩ လီၩနၩ့မံၩ့ဧၪကစ့ၩ လါနၫ့ မွဲနကဂဲၫကဲၪထၪ့နၩ့မံၩ့ဧၪအ့ၬႉ- ()  မွဲဆၧဘဲၫနီၪ ထၧၫ့ဖုဝဲမုခွၫၥံၪဧ့ႇ ထီးၥၭမဲၪၦၡၩကအၪ့ကီၪနၧၩလဂ့ၩႉ ဆုးလ့ၩဒၪလၧ နဖီၪ့တုၩအီၪအလးနီၪအကၠီၩ့ ယမိဖ့ၪကိၪ့ဖ့ၪတဲၩ့ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭဘၪနၥံၪနီၪလီၫႉ

 

Add new comment

1 + 1 =