ပကဖီကၠၭလံၬကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ (၁၀)

ယမိစံၭဘၪနၧၩ

ဖျိၩ့မုၪဎံၫလၩ နးဂ့ၩဘွၩႇ အမ့ၬဎံၫဒဲအယၪဘွၩႇ ဖျိၩ့လံၬလဲနီၪ ဖီလဘၪႇ ၡၩအကျၩနီၪ မ့ၬမဲအၪႇ ချဲၩ့ဖျိၩ့ခီၫနီၪ ၥ့ၪလၧၩ့အ့ၬႇ ဆၨၩ့မ့ၬယၫနီၪ မ့ၬမဲခ့ၬႇ ဖျိၩ့ဆၧလုၬကီၩ့ ၥိၭလဘုၪ့ႇ ယဒၪနၧၩနီၪ ယၥၭဎၧၫ့ႇ မိစံၭလၩ့ၥၭ ဖျိၩ့လဂၩႇ ကျ့ၭစၨၭအီၪထဲၩ့ လၧဖျိၩ့ကျၩႇ နးအ့ၩအ့ၩမၠဲၫ့ (အူၩတိၫ-အံၩ့မဲ)

ၥ့ၪယံလါ နမွဲဖျိၩ့ဆံၭ

နမွဲဖျိၩ့ လဂၩနီၪတၭႇ နဘၪချဲၩ့ လၧဖျိၩ့တၡၩ့ႇ ဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ နချဲၩ့လဘၪႇ လၩ့မ့ၬမဲ ဂူၫဂၩမ့ၬယၫႇ အနီၪပလၨ ပဆၧဖျဲၩ့ႇ ဘၪမနီၪလဲၪ ပလဖျဲၩ့ႇ ယမွဲဖျိၩ့ဖိၪအ့ၪနစံၭႇ နၥိၭနကီၩ့ ပဒၪဘၪႇ ဂူၫဂၩဆၧကီၩ့ ဆၧၥိၭအၪႇ လၩ့အဲၪလၩ့ကွံၩ ဖျိၩ့ဆၧကီၩ့ႇ ဘၪမနီၪလဲၪ နလကီၩ့ႇ ဆၧအီၩလၧအခၪ့ထံၭႇ ၥ့ၪယၫလၩၥၭ မွဲနးဆံၭႉ နးထဲၭထဲၭ (ၥလၭခွၫ-ပၩ့တနီၫ)

 

Add new comment

1 + 5 =