ပကချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့

၁ႉ အနီၪ အနံၪ့ဎွၩပၥ့ၪလဲၪ?

၂ႉ လံၬစီၩ့ၥံၪယီၩ အနံၪ့ခၩ.

၃ႉ နဖဲထၬ အလးခလဲၪ? နအီၪက့ၪထၬ အလးခလဲၪ?

၄ႉ ၥၧၫ့အယီၩ ယဘၪၥၭအ့ၬႉ

၅ႉ ယကဘၪမၩ ဆၧမၩ အီၪအၬမၬလီၫႉ

၆ႉ ကနၩယီၩ နခီၫဧၪ? (or) နချုၭဧၪ?

၇ႉ နမိလ့ၩ အလးခလဲၪ?

၈ႉ လၧခီၫ့အိၩ ဆၧခိဧၪ?

၉ႉ ၦၡၩအအိၩ မပၧၩလဲၪ?

၁၀ႉ ဂဲၫဆိၬန့လၧယအီၪႉ

Add new comment

7 + 0 =