ပကချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့

၁ႉ ယချဲၩ့
၂ႉ ယနံ
၃ႉ ယဂၪ့
၄ႉ ယအဲၪ
၅ႉ ယမ့ၬလဲၩ
၆ႉ ယမီၪ့ဘၪ
၇ႉ ယနၪ့ထၪ့

Add new comment

5 + 5 =